Son Haberler
Anasayfa » Mustafa Kemal ve Din » Yazar Fatih Tezcan Diyor ki ; M. kemal ve (terörist başı) Abdullah Öcalan’ın İslâm’a Bakışları aynı;

Yazar Fatih Tezcan Diyor ki ; M. kemal ve (terörist başı) Abdullah Öcalan’ın İslâm’a Bakışları aynı;

‘Türk Modernleşmesi’ olarak da ifade edilen sürecin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün“Hissiyatımın babası Namık Kemal, fikriyatımın babası Ziya Gökalp’tir” sözü bilinir.

Bu sözde yok ama pek çok sözünden biliyoruz ki, Mustafa Kemal Atatürk’ün Pozitivizm’in kurucusu Auguste Comte’den etkilenişi en üst seviyededir.

Biz buna Atatürk’ün Fransız İhtilali’ne duyduğu özeniş dolu hisleri de eklediğimizde ortaya bir de Napolyon Bonaparte figürü çıkmaktadır ki konuyla alakalı olarak, Fikret Başkaya’nın ‘Paradigma’nın İflası’ adlı eserindeki ‘Bonapartist Rejim’ tanımlamasını buraya almayı kâfi buluyoruz.

Başta kendine veya ‘nev’i şahsına münhasır/kendine özgü pozitivist fikriyatına’ duyduğu güven olmak üzere birçok sebepten dolayı, Eski Osmanlı/Yeni Türkiye’de din’in etkisini minimalize etmeye çalışan Mustafa Kemal Atatürk, sosyal hayattan kovulmuş ve tamamen kişiselcileştirilmiş bir din projesini tatbik etmeyi bir sözünde ‘Vatanı kurtarmaktan daha mühim bir vazife’ olarak belirlemiştir.

Yaşadığı dönemde olduğu gibi günümüzde de bazı akademisyenlerin, yüksek mevkilerdeki askeri görevlilerin ve devlet erkânının zaman zaman ‘tanrı’ zaman zaman ‘peygamber’ güzellemeleriyle andıkları Mustafa Kemal Atatürk’ün, İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa hakkındaki görüşleri,

her ne kadar Kemalist ideologlar tarafından bazen ‘Komunizm korkusu’ bazen ‘halk desteğini kaybetmekten çekinen populist bir refleks’ ve fakat genelde, Kemalizm’in temel prensibi olan ‘pragmatizm/yararcılık’ icabı toplumdan saklansa da,

bu ifadelerin el yazısı ile kaleme alınmış olması ve ‘Bir ihtimal Atatürk’ün olmayabilir!’kuşkusu ile laboratuarlarda defaten bilimsel analizlere tabi tutulması ve sahibinin Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran insan olduğunun şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya çıkması,

Kemalist ideolog Munis Tekinalp’in (Mois Cohen) ‘Türk’ün yeni dini olarak belirlediği Kemalizm’in Mustafa nam bu mimarının -biz demiyoruz ama doğal olarak ortaya çıkan tabirle- ‘rakip peygamberi’ Hazreti Muhammed ve Elçiliği hakkında ne düşündüğüne açıklık getirmektedir.

PEYGAMBERİMİZE HAKARET BELGELERİYLE PEYGAMBER KAÇMIŞ ? KURANI PEYGAMBER YAZMIŞ? KURANI YAZMADAN ÖNCE BAYA BİR DÜŞÜNMÜŞ?… …
DİNİ PEYGAMBER YAZMIŞ KERVANLARA TECAVÜZ ETMİŞ:

– Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı

₪ “Arabistan’ın muhtelif yerlerinde insan heykellerinden ve nebat resim ve suretlerinden ibaret ağaçtan ve taştan putların muhafazasına mahsup yerler vardı. Muhammed’in neş’et etmiş olduğu Mekke’de ki Kabe denilen mabet bu yerlerin en büyüklerinden idi. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe’yi bina etmişlerdi. Cebrail kendilerine o zaman beyaz ve mücella olan Haceriesvedi getirmişti, bu taş sonradan günahkarların ellerini sürmelerinden dolayı kararmıştı. Bunların hepsi, bittabi sonradan uydurulmuş masallardır.”

– Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı

Kuran’da Kabe’nin kuruluşu ve yapılışı ile ilgili bilgilere Atatürk yorumu: Uydurulmuş masallar.

₪ “Muhammet uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri luzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu.” 

– Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı

İslâm’a göre Kuran ayetleri Allah tarafından insanlığa gönderilir, Atatürk’e göre ise Muhammed tarafından tefekkür edilerek(üzerinde düşünülerek) toplumun ihtiyaçlarına göre takrir edilir(yerleştirilir).

1932 senesi Lise Tarih derslerinin 2. sınıflara hitab eden kitaplarında Atatürk’ün Hazreti Muhammed hakkındaki görüş ve yorumlarına şu haliyle tanık olabiliyoruz:

“MUHAMMED`İN PEYGAMBERLİĞİ

HZ ..İSA BİR PEYGAMBER DEĞİL DİN KILIĞINDA ORTAYA ÇIKMIŞ BİRİSİDİR..

ZABİT KUMANDANLA HASBİAL .s.17 r.eşref ünaydın

bütün dinler milletlerin cehaletleri yardımıyla utanmaksızın Tanrı tarafından gönderildiği söyleyen adamlar (peygamber) tarafından tesis olunmuştur . ( Atatürk ün el yazmaları ( Medeni Bilgiler )

MUHAMMED’IN SÖYLEDİĞİ SURELER UZUN DEVRİLERDE DİNİ DÜŞÜNCELERİNİN ÜRÜNÜ OLMUŞTUR …

Muhammed (s.a.s) bu surelerin (kuran ayetlerinin) bir çok çalışmlar yaptıktan sonra edebi şeklini vermiştir

( Atatürk ün el yazmaları ( Medeni Bilgiler Afet İnan )

• Türkler , Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir milletti.Arap dinini kabul ettikten sonra Türk milletinin milli rabıtaları gevşedi ; milli hisleri ve heyecanı uyuştu . Bu pek tabii idi . Çünkü Muhammedin kurduğu dinin gayesi bütün milliyetlerin fevkinde bir Arap milleti siyasetine müncer oluyordu. ( Medeni Bilgiler ve Atatürkün el yazıları Prof Dr Afet İnan –Türk Tarih kurumu basımevi –Ankara 1969 sayfa 364-365) •

Evet (kazım) Karabekir Arapoğlunun (Muhammedin -s.a.s) yaveleri türk oğullarına öğretmek için Kuranı Türkçeye tercüme ettireceğim ve böylece okutturacağım ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler.. ( Atatürk- Kazım Karabekir- Paşaların Kavgası syf 159)

Dini ve namusu olanlar kazanamaz fakir kalmaya mahkumdur.Önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz.Partiyi bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz( Uğur Mumcu “Kazım Karabekir Anlatıyor “ syf 84 – alternatif : Bkz. Kazım Karabekir – Paşaların Kavgası : Atatürk-Karabekir Yayına hazırlayan İsmet Bozdağ Emre Yayınları aralık 1991 s 143 )

Muhammed`in peygamberlik vazifesine nasıl başladığını izah etmek en nazik ve en müşkül meseledir. Muhammed’in bir melek ile ve Allah ile hakikaten konuşmuş olduğu kanaatinde bulunanlar olduğu gibi, Muhammed`in, isteyerek böyle söylediğini de ileri sürenler olmuştur.

Bu faraziyeleri bir tarafa bırakmak ve meseleyi ilim ve mantık çerçevesi içinde müteala etmek daha doğru olur. Kuran`da öğrendiğimize göre, Muhammed hiç değişmeden yaşamış bir insan değildi; oda hayat ve hadiselerin zaruri icapları karşısında adeta her gün değişmiştir. Muhammed, iptida allahın resulüyüm diye ortaya çıkmamıştır; bunu düşünmemiştir. Bu düşünce, senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşreyledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur.

Asıl meselenin hal noktası şuradadır: Bütün iptidai kavimlerde olduğu gibi Araplarda da, şairlerin akıl erdirmedikleri kuvvetlerden ilham aldıklarına inanılırdı. Bu kuvvetler Araplar için Cinler idi. Cinler, güya kahinlere de gaipten haber vermek kudretini ilham ederdi. Bu nevi itikatlar Arabistan`da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed dahi cinlerin vücuduna samimi olarak inanmıştır.

Hakikaten cinlerin şairlere şiir ilham ittiğine kani idi. Muhammed`in İsa ve Musa dinlerine dair öğrendikleri de bu itikadını kuvvetlendirmiştir. İsa`ya atfolunan mucizelerin çoğu cinleri tardetmekten ibarettir. Muhammed dahi bütün cinleri habis ruhlar gibi telakki etti. Ve onları şeytanlarla bir tuttu.

Fakat Muhammed diğer taraftan tabiat fevkinde bir kuvvetin ilhamlarına maruz kaldığına inandı. Muhammed ilhamlarını cinlerden almadığı ve fakat cinlerden yüksek olan allahtan aldığını söyler. Bu sebeple Kuran ayetlerinin manzum değil mensur olduğunu delil gösterir.

Muhammed başlangıçta her halde şedit bir heyecana maruz oldu. Bir takım dini endişeler ve vicdani mülahazalarla samimi surette üzüldü. Muhammed namuskar, samimi ve menfaat fikrinden ari olarak ortaya atıldı. Onun gayesi ırkdaşlarının ahlak ve dinini ıslah etmekti.

İLK VAHİY

Muhammed`in peygamberliğinin başlangıcına dair bir çok eski rivayet vardır. Bunlar artık efsanelere karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kuran ayetinin ne olduğu malum ve belki de mazbut değildir.Kuran sureleri Muhammed`e açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde, birdenbire bir taraftan inmiş değillerdir. Muhammed`in beyan ettiği sureler uzun bir devirde dini tefekkürlerinin mahsulü olmuştur. Muhammed bu surelere birçok çalıştıktan ve tetkikler yaptık tan sonra edebi bir şekil vermiştir. Mama fi kendisini tahrik eden batıni amilin yukarda söylediğimiz gibi tabiatın üstünde bir vücut olduğuna kani idi.

Muhammed`İ harekete geçiren bir amil samimi heyecanlar olmuştur. Muhammed daha sonra irticalen dini hitabede bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebilikten de nihayet allahın resulü haline geçti.

İçinde yaşadığı insanların manevi menfaati için ve büyük bir hakikat namına mücadeleye atılmış olan Muhammed, sonunda dini bir imparatorluğun mutlak reisi ve bütün dünyaya hakim olmak iddiasını besleyen muharip bir dinin müessisi sıfatı ile ömrünü bitirdi. Bu iki netice münhasıran Muhammed in kendi manevi ve fikri kuvvetinin mahsulü idi.

Muhammed`in neşrettiği din, insanların kalplerinde derin bir ihtizaz uyandırdı. O ölüp gittiği halde on üç asır sonra hala islamiyetin kalplerde ihtizaz husule getirmekte olduğu his olunuyor. Bu harikanın sebebini araştırırken yalnız Muhammed`in şahsı üzerinde durmak kafi değildir. Başka unsurları da nazarı dikkate almak lazımdır. O unsurlar, mevzuu bahs olan adamın faaliyet sahasını teşkil eden kavmin halleridir. Her halde içtimai heyet Muhammed`in ilk telkinlerini bati bir tekâmül ile tadil ve tevsi etmiştir

Bu iddiaların gayesi Arabistan`da Muhammed`den evvel dini bir hareket mevcut olduğunu ispata çalışmaktır. Yani Muhammed kendinden evvel bir dini hareket sahiplerinden istifade etmişti ve o hareketi benimsenmiştir denmek isteniyor. Bu fikir tarihi bir esastan mahrumdur. Hakikatte cenubi Arabistan`ın bazı mahdut havalisi hariç olmak üzere orta ve şimali Arabistan kabileleri arasında dini bir tekâmül hareketinin ufak izleri bile yoktur. Peygamberden evvel putperestliğin haricinde bir allah tanıyan din ve mezhep saliklerini Hanif namı altında yâd ederler. Bunları Muhammed`in selefleri ve İslamiyet fikirlerinin ilk naşirleri gibi gösterirler.

Bu Hanif kelimesi enasıl Arapça değildir. Bu kelime İbrani, Arami ve Süryani lisanlarında hemen hemen aynı manada olmak üzere mevcuttur. İbrani ve Arami lisanlarında Hanif kelimesinin manası “Allahsız, dinsiz”, Süryani`deki mana ise “murdar”dır. Bu manalar daha sonraları “yalancı, mürai” ve nihayet “müşrik” manasına tahavvül etmiştir.

Muhammed tarafından bu tabire verilen esaslı mana ” bir ve hakiki allaha tapan kimse” gibi görünüyor. Muhammed Kuranda Hanif kelimesini oniki defa, yani altı defa Mekki surelerde ve altı defa da Medeni surelerde kullanmıştır. Bunların sekizinde Hanif tabirini İbrahim milletini yahut İbrahim dinini tasvir ve tarif için kullanmıştır.

Hakikatte Muhammed`in ilham aldığı ihtimali olan, bu uydurma selefler değildir. Bu ilham vericiler Arabistan`ın Hıristiyanlığı kabul eden sekenesi arasında da değildi. Bunları Yahudiliğe meyleden kimseler arasında aramak lazımdır.”

Harfiyen alıntılanan bu satırların arasından bir pasajı önemine istinaden ayrıca buraya almayı uygun buluyoruz:

“Kuran sureleri Muhammed`e açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde, birdenbire bir taraftan inmiş değillerdir. Muhammed`in beyan ettiği sureler uzun bir devirde dini tefekkürlerinin mahsulü olmuştur. Muhammed bu surelere birçok çalıştıktan ve tetkikler yaptık tan sonra edebi bir şekil vermiştir. Mama fi kendisini tahrik eden batıni amilin yukarda söylediğimiz gibi tabiatın üstünde bir vücut olduğuna kani idi.”

Bu bilgilere ulaşmak herhangi bir kütüphaneye gitmekle mümkün olabildiği gibi, halen Ergenekon tutuklusu olarak Silivri Cezaevi’nde bulunan Doğu Perinçek’e yakınlığıyla bilinen Kaynak Yayınları, bu ifadeleri içermesiyle önem arz eden kitabı ‘tıpkı-basım’ tekniğiyle yakın zamanda yeniden piyasaya sürdü.

Tekraren ifade etmek gerekirse, biz, Atatürk Cumhuriyeti’nin bilimsel üniversitelerinin laboratuarlarında tetkik ve tahlil edilmelerine rağmen, üzerinde, Atatürk’ün olmadığına dair en ufak bir kuşku bulunmayan ve Kemalizm’in ideologlarından sayabileceğimiz Atatürk’ün manevi evladı pek tabiî ki Kemalist olan Afet İnan’ın da aktardığı el yazılarını, şimdilik, Atatürk’ün Kur’an ve İslam’a bakışı konusunu aydınlatmaya yeterli buluyoruz.

Esasen, birçok konuşmasında Mustafa Kemal, Kur’an’ın Allah’tan değil, -haşa- ‘Arab’ın biri’nin elinden olduğunu iddia etmiş ve çok sert sözler de söylemiştir ama bu yazıdaki kıyasın hassasiyeti gereği sadece bilimsel analize uğramış el yazılarını kale almayı uygun buldum.

ABDULLAH ÖCALAN VE İSLAM’A BAKIŞI

Karşılaştığı engelleri aşmada, çözüme giden yolu açmada pragmatizmi kullanmayı olmazsa olmaz gören Kemalizm’in son otuz senede ‘Güneydoğu Halkı’nın Sekülerizasyonu/Din’den Uzaklaştırılma Projesi’ni uygulamaya soktuğunu görmek şaşırtıcı değildir, belki egemen sistem adına gecikmiş ve mecbur kalınmış bir faaliyet olabilir…

Bu projenin baş sorumlusu olarak atanan isim Abdullah Öcalan, Kemalist üniversitede eğitim almış, Kemalist devletin memuru olarak vazife yapmış, eşinin babası Mit’de albaylık yapmış bir isim…

Biz bu noktada aynı noktaya dikkatleri çekecek ve ‘Kürt direniş örgütü’ profili çizen Pkk adlı yapının liderliğine getirilen Abdullah Öcalan’ın, İslam peygamberi Hazreti Muhammed hakkındaki görüşlerini, “Din Sorununa Devrimci Yaklaşım” adlı kendi kitabından alıntılarla paylaşacağız:

“…Muhammed İlk Çıktığında Ticaret Yaptığında Bunlarla Temas Kurar. Yahudi Tüccarlarını Tanır Ve Yahudi Tüccarların Ne Kadar İnsafsız Olduğunu Gözlemler… Demek Ki Muhammed İki Dini De Kabul Edemez. Çünkü Ticari Çıkarlarına Karşıdır…”

“…Muhammed “Ben Yalnız Arapların Peygamberiyim“ Demez; Çünkü Bu O Zamanki Koşullara Denk Gelmez. Yine, İsa“Ben Tanrıyım“ Diyor. Bu Nedenle Muhammed Kendi Kendisini Tanrı Da İlan Edemez. Yapması Gereken En Uygun Şey Nedir. Geleneklere De Dayanarak, Kendisini Tanrının Elçisi; Bütün İnsanlığın Peygamberi İlan Eder. Hem De En Son Peygamber! Bu Tez Günün Koşulları Açısından Son Derece Gerçekçi Ve Devrimcidir.”

“…Kılıca Gerçekten Çok Sıkı Sarılır. O Zaman Kılıcın Rolüne Bakalım; Kılıç Çekildi Mi El-Aman Dilenir, Herkes Kılıcın Korkusuyla İmanı Tanır… Kılıcın Rolü Vardır. İdeolojinin Rolü Vardır…”

“…Ölümü Bir Türlü Kabul Etmeyen İnsanın Cennet Ve Öbür Dünya Tasarımı Da Mutluluk İçgüdüsünün Hayal Âleminde Tatmin Olmasıdır…”

“….Onların Temel Görevi İslamiyetin Yüceliğini, Allahın Yolu Olduğunu Hergün Tekrarlasalar Da-Sosyal Gerçekliğe Ve Milli Gerçekliğe Muazzam Bir Şovenist Dayatmadır. Tarih Bunun Engin Çabalarıyla Doludur. Kürtlerdeki Din Adamlarının Da Görevi Bundan Öteye Değildir…”

Her iki liderin, Hazreti Muhammed ve İlk Vahiy ile ilgili görüşleri ardı ardına okunduğunda karşılaşılan tablo çok ilginçtir.

‘Özendiği öğretmenin veya kitabından bir şeyler aşıracağı yazarın engellenemez etkileyiciliğinin psikolojik baskısı altında kaldığı izlenimi veren ifadelerinde Abdullah Öcalan’ın, yarım asır önce kaleme aldığı satırlarda görüşlerini serdeden Mustafa Kemal Atatürk ile ideoloji ortaklığını saklayamadığı açıkça görülmektedir.

SONUÇ: ABDULLAH ÖCALAN VE PKK’NIN, ‘DOĞU’NUN DİN’DEN UZAKLAŞTIRILMASI’ PROJESİNDEKİ ROLÜ

Her iki liderin yakın çevresinin de birbiriyle nasıl uyum içinde olduğunu anladığımızda,

Baştan beri altını çizdiğimiz yönüyle pragmatist Kemalizm’in, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne isyan bayrağı açtığını iddia eden Pkk’yı, ‘Şafi Güneydoğu Halkı’nı, direniş gibi görünen bir duygu yoğunluğu içerisinde tedricen dinden uzaklaştırma projesi’nde kullandığı bütün netliğiyle önümüze çıkar.

Abdullah Öcalan’ın emriyle, seksenli yılların ortalarında, ‘cahil ve dinci halka’ esasen Kürtler’in binlerce senelik renkleri olan sarı-kırmızı-yeşil’in ‘yeşil’inin ‘İslam’ın yeşili’ olduğunu empoze etmeye çalışan üst düzey Pkk militanlarının şimdilerde adı konulmamış bir ‘gönüllü Zerdüşt misyoner birliği’ profili içerisinde bölgede pan-Zerdüştist propagandalar yapmaları, ücretsiz Zend-Avesta’lar dağıtmaları verilebilecek yüzlerce örnekten sadece birkaçıdır.

Bütün bunlarla beraber, her şeyden habersiz Kürt Halkı’nın Pkk’ya verdiği desteğin ‘denize düşenin yılana sarılması’ deyimiyle açıklanmasından başka bir yolunun olduğunu da değerlendiremiyoruz.

Bir eliyle kirli bir deniz üreten ve insanları bu denize atan diğer eliyle ise bu denizde kendi yol haritasına sadık kalacak bir yılanı besleyen Kemalist Paradigma, deşifre olma ve çözülme sürecine girse de, fotoğrafa en geniş açıdan bakıldığında ortaya çıkan manzara korkunçtur.

Her iki tarafın ağzına doladığı ‘şehadet’ propagandaları eşliğinde toprağa düştüğü görülen on binlerce ‘iflah olmaz Sünni vatandaş’,

Birbirine -görece- uzaklaşan kardeş iki Müslüman kavim,

Kürt Halkı’nın demokratik sözcüleri olduğu iddiasında olan ama toplumunun öz değerleriyle hiçbir alakası olmayan Kemalist Kürt kimlikler,

Söz gelimi, “TSK neden bu kadar sert davranıyor, anlamak zor, zira biz olmasak Güneydoğu’ya şeriat gelirdi” diyebilen Abdullah Öcalan’ın avukatı ve DTP Milletvekili Hasip Kaplan’lar, Zana’lar,

Kürt Meselesi’nde PKK’dan farklı yol ve çareler üreten kimlikleri öldüren fakat TSK bünyesinde muvazzaf olduklarını öğrendiğimiz silahlı eller her ne kadar tüyleri diken diken etse de, sonuçta duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz tüm gizemli işbirliklerinin altında, işte bu yazıda ifade ettiğimiz ‘Kemalist ve Öcalanist fikriyat birlikteliği’ vardır.

Evet, bu oyun Kemalizm adına tam adıyla bir kazan-kazan oyunudur.

Zira, PKK ‘yenilse’ ve Güneydoğu bir şekilde ve tam anlamıyla Kemalizm’e ‘boyun eğdirilse’ elitist çizgisinden ötürü halkın refah ve mutluluğunu değil jakobenizm tatminini önemseyen‘Kemalizm kazanmış olacak;

Diğer ihtimalde ise PKK öngörülemez bir sapmayla kontrolden çıksa veya PKK’nın yönetim kademelerindekilerin seküler perspektifleri bölgede kabul edilse dahi, bölge ‘en azından’ irtica tehlikesinden arındırılmış ve böylelikle ülkenin diğer bölgelerindeki anti-Kemalist İslami yapılarla girilecek olası işbirlikleri temelinden dinamitlenmiştir.

Kısacası, ben kendi el yazılarından yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve PKK’nın kurucu lideri Abdullah Öcalan’ın, İslam’a, Kur’an’a ve İslam Peygamberi’ne olan gerçek bakışlarını paylaştım.

Daha önce katıldığım bir televizyon programında Laik Sistemli Türkiye’nin kurulmasındaki Batı ve İsrail elini ve esasen genç Türkiye’nin kurulmasına ‘Batılılar’ın Güvenlik Kaygıları’ nedeniyle dinden uzak bir konseptte izin verildiğini anlatmıştım, dilerseniz izleyebilirsiniz.

Hepsini birlikte düşündüğünüzde Diyarbakır Cezaevi’nde Kürtler’e yapılan sistematik Kemalist işkencelerden Güneydoğu’daki köy boşaltma ve yakmalara, Ergenekon’dan, Genelkurmay’ın Heronları’na, CHP’li yöneticilerden gelen bazı sözlere BDP’nin kırptığı gözlere kadar pek çok şeyi daha iyi idrak edebilirsiniz…

Analiz Merkezi Yayın Yönetmeni, Yazar Fatih Tezcan

Mustafa Kemal Müslüman miydi?

 

Daha fazla bilgi için şu (aşağıdaki) linklere bakabilirsiniz;

M.Kemal Paşa’nın müslüman olmadığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasanin-musluman-olmadigi-bilimsel-olarak-ispatlanmistir.html

Kazım Karabekir’in aktardığı gibi, M.kemal dini kullandı.

http://yakintarihimiz.org/kazim-karabekirin-aktardigi-gibi-m-kemal-dini-kullandi.html

Tarihçi Mehmet Ö. Alkan: Atatürk dini kullandı

http://yakintarihimiz.org/tarihci-mehmet-o-alkan-ataturk-dini-kullandi.html

GAZETECİ YAZAR TAHA AKYOL MUSTAFA KEMAL DİNİ (MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA ÖVDÜ BAŞIMIZA İDARECİ OLUNCA İSLAM’A SÖVDÜ) KULLANDI;

http://yakintarihimiz.org/gazeteci-yazar-taha-akyol-mustafa-kemal-dini-milli-mucadele-yillarinda-ovdu-basimiza-idareci-olunca-islama-sovdu-kullandi.html

Yavuz Bülent Bâkiler;Kemâlizmin millet anlayışında (islam) dininin yeri yoktur; MUSTAFA KEMAL DİNİ KULLANDI;

http://yakintarihimiz.org/kemalizmin-millet-anlayisinda-islam-dininin-yeri-yoktur-mustafa-kemal-dini-kullandi.html

Özgür-Der’Mustafa Karayel; MUSTFA KEMAL DİNİ KULLANDI. MUSTAFA KEMAL’İN PRAGMATİST, TAKİYYECİ ve TASFİYECİ KİŞİLİĞİ.

http://yakintarihimiz.org/ozgur-dermustafa-karayel-mustfa-kemal-dini-kullandi-mustafa-kemalin-pragmatist-takiyyeci-ve-tasfiyeci-kisiligi.html

Prof. Dr. Fikret Başkaya,Mustafa Kamal Milli Mücadele boyunca, (gücü -iktidarı ele geçirene kadar) gerek halkı, pek çok şeyh ,tarikat lideri, din adamını kullanmıştır ;

http://yakintarihimiz.org/prof-dr-fikret-baskayamustafa-kamal-milli-mucadele-boyunca-gucu-iktidari-ele-gecirene-kadar-gerek-halki-pek-cok-seyh-tarikat-lideri-din-adamini-kullanmistir-milli-mucadelede-seyh-ve-din-go.html

SALİH TUNA MUSTFA KEMAL DİNİ KULLANDI;

http://yakintarihimiz.org/salih-tuna-mustfa-kemal-dini-kullandi.html

MUSTAFA KEMAL MASONLARIN YÖRÜNGESİNE NASIL GİRDİ!

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-masonlarin-yorungesine-nasil-girdi.html

DAVID BEN GURION İSRAİL’IN KURUCUSU İSRAİL’IN ATATÜRK’Ü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDE ÖGRENİM GÖRMÜŞTÜR DAVID BEN GURION MUSTAFA KEMAL AYNI AMACA KOŞUYOR ?

http://yakintarihimiz.org/david-ben-gurion-mustafa-kemal-ayni-amaca-kosuyor.html

Mustafa Kamal mason localarını kapattı “yalanı”

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kamal-mason-localarini-kapatti-yalani.html

-MUSTAFA KEMAL’IN MASONLUK BELGESI;Ataturk Anadolu’dan sorumlu (yahudi) mason (merkezli)bir askerdi

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemalin-masonluk-belgesi.html

M.Kemal´e neden minnettardir ki Israil Halki

yakintarihimiz.org/m-kemale-neden-minnettardir-ki-israil-halki.html

Yahudi-Masonluk Nedir

http://yakintarihimiz.org/yahudi-masonluk-nedir.html

Mustafa kemal Babadan olma, anadan doğma.Yahudidir? (BELGELER)

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-babadan-olma-anadan-dogma-yahudidir.html

Metin Köse ; Mustafa kemal dini kullandı.

http://yakintarihimiz.org/metin-kose-mustafa-kemal-dini-kullandi.html

Aziz nesin M.kemal dini kullandı .

http://yakintarihimiz.org/aziz-nesin-m-kemal-dini-kullandi.html

Can Dündar, M.kemal’in müslüman olduğunu” anlatan nutuklar türedi.

http://yakintarihimiz.org/m-kemalin-musluman-oldugunu-anlatan-nutuklar-turedi.html

Can Dündar, Atatürk’ün İslam Dinini reddettiği el yazıları’nda ispatlanmıştır. Kendi yazmış olduğu Medeni Bilgiler adlı kitabı’nda din hakkındaki düşüncelerini apaçık beyan ediyor.

http://yakintarihimiz.org/ataturkun-islam-dinini-reddettigi-el-yazilarinda-ispatlanmistir-kendi-yazmis-oldugu-medeni-bilgiler-adli-kitabinda-din-hakkindaki-dusuncelerini-apacik-beyan-ediyor.html

M.Kemal Paşa’nın müslüman olmadığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasanin-musluman-olmadigi-bilimsel-olarak-ispatlanmistir.html

Mustafa Kamâl Paşa ”Müslüman Mı ” Sorusuna Mantıklı Analizler;

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kamal-pasa-musluman-mi-sorusuna-mantikli-analizler.html

Mustafa Kemal’in ; İslam’ı rededen Söylemleri (KAYNAKLI)BU SÖZLER TARTIŞMAYA MAHAL BIRAKMAYACAK KADAR NET KÜFÜR SÖZLERİDİR. Ve maalesef bu sözler M.kemal’e aittir.

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemalin-islami-rededen-soylemleri-kaynakli.html

1931- Tarih kitabı Mustafa Kemal İmzalı Yapımı;Tarih 1931 YILI GENÇLERE OKUTULAN TARİH KİTABINDA ;http://yakintarihimiz.org/1931-tarih-kitabi-mustafa-kemal-imzali-yapimi.html

Kemalistlerin Mustafa Kemal’in müslüman olduğunu kanıtlamaları için ellerinde 3-4 şey vardır. Fakat ellerindeki bu kanıtlar “nedense” hep 1925 yılından öncedir. Mustafa Kemal, 1925 yılına kadar iktidarı tam olarak eline alamamıştır.

http://yakintarihimiz.org/kemalistlerin-mustafa-kemalin-musluman-oldugunu-kanitlamalari-icin-kullandiklari-kaynaklar-analiz.html

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir, Bu tefsir Birinci TBMM’nin güzide vekillerinin talebiyle kaleme alınmıştır. M. Kemal Paşa’nın bu tefsiri yazdırttığı düşüncesinin hiçbir temeli, dayanağı yoktur.

http://yakintarihimiz.org/hak-dini-kuran-dili-adli-tefsir-bu-tefsir-birinci-tbmmnin-guzide-vekillerinin-talebiyle-kaleme-alinmistir-m-kemal-pasanin-bu-tefsiri-yazdirttigi-dusuncesinin-hicbir-temeli-dayanagi-yoktu.html

Mustafa Kemal Kuran’ı Tercüme Ettirdi, Müslüman Olmasaydı Tercüme Ettirmezdi Diyenlere Kesin Net Cevap:

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-kurani-tercume-ettirdi-musluman-olmasaydi-tercume-ettirmezdi-diyenlere-kesin-net-cevap.html

Hani şu Atatürk’ün “yeni kurulan Suudi devletinin kralına” çektiği söylenen telgraf var ya… Olay 1926 yılında geçiyor…

http://yakintarihimiz.org/hani-su-ataturkun-yeni-kurulan-suudi-devletinin-kralina-cektigi-soylenen-telgraf-var-ya-olay-1926-yilinda-geciyor.html

Atatürk’ün Tokyo’da yaptırdığı Camii YALANI

http://yakintarihimiz.org/ataturkun-tokyoda-yaptirdigi-camii-yalani.html

Bir Ateistin Makalesi – Atatürk Dinsiz Miydi? ;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-dinsiz-miydi.html

Necip Fazıl Kısakürek: Mustafa Kamal Allah ve Resulünün Düşmanıydı.

http://yakintarihimiz.org/necip-fazil-kisakurek-mustafa-kamal-allah-ve-resulunun-dusmaniydi.html

M.Kemal, “Türk halkının uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı Arapça kuran kerim meallerinin manasını (günümüz türkçesi mealleri-latin alfabesi )okuduğu zaman (haşa) tiksineceğini” söylüyor.http://yakintarihimiz.org/m-kemal-turk-halkinin-uzun-zamandan-beri-ezberden-okudugu-bazi-arapca-kuran-kerim-meallerinin-manasini-gunumuz-turkcesi-mealleri-latin-alfabesi-okudugu-zaman-hasa-tiksinecegini-soyluyor.html

M.Kemal Kuran’a ”Safsata” Diyor (Kendi El Yazısıyla)

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-kurana-safsata-diyor-kendi-el-yazisiyla.html

Yazar Fatih Tezcan Diyor ki ; M. kemal ve (terörist başı) Abdullah Öcalan’ın İslâm’a Bakışları aynı;

http://yakintarihimiz.org/arastirmaci-yazar-fatih-tezcan-mustafa-kemal-ve-terorist-basi-ocalanin-islama-bakisi-ayni.html

Turkey, Emil Lengyel, Mustafa Kemal İslam’ı yıkan İnsan; M.kemal diyor ki; Ahlaksız bir Arap’ın dini görüşlerinden oluşan İslam artık ölmüştür.

http://yakintarihimiz.org/turkey-emil-lengyel-mustafa-kemal-islami-yikan-insan.html

Google Aramaları

  • ataturkun islama bakisi
  • “Kemalizm ve İslam” fatih tezcan
  • kemalizm ve din fatih tezcan
  • fatih Tezcan nın Türkiye hakkındaki görüşleri
  • fatih tezcan kemalizm ve islam
  • fatih tezcan kemaliz ve islam
  • fatih tezcan görüşleri
  • Fatih Tezcan analiz merkezleri kapattı mı
  • fatih tezcan abdullah ocalan
  • Dunya turkiyedeki darbeyi nediyur

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*