Son Haberler
Anasayfa » Kemalizm ve Atatürkçülük İlerlemeye Manidir; » Atatürk (hiç) yeni üniversite açmamıştır.

Atatürk (hiç) yeni üniversite açmamıştır.

Atatürk (hiç) yeni üniversite açmamıştır.mevcut üniversitelere birkaç fakülte yaptırtmakla (sadece isim değişikliği yaptı.) yetinmiş ancak yeni üniversite açmamıştır.üniversite reformu diye anlatılan şey ise rejim muhaliflerini tasfiye etmek ve üniversitelerin bilimsel özerkliğini rejim (ideolojisi) ile bağdaştırmak çabasıdır.Oku, (türkiye’deki üniversitelerin kuruluş tarihlerini) araştır, öğren!

Ayrıca bakınız; http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasa-tarih-tezinde-gunes-dil-teorisi-oyle-hatalar-yapmisdir-ki-onun-emri-oldugu-icin-kitaplara-gecen-universitelerde-okutulmus-olan-bu-teori-bugun-bir-ilk-ogretim-talebesi-soylerse-sinif-2.html

1960;

Adnan Menderes 1957 seçimlerinden sonra en ileri teknolojilerin Türkiye’ye getirilmesi ve yeni nesillere öğretilmesi için Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni, Trabzon’da da Karadeniz Teknik Üniversitesini kurdu. Böylece, 1773 yılında Padişah 2nci Abdülhamit tarafından kurulan İstanbul Teknik Üniversitesinden 180 sene sonra Türkiye’de iki tane daha teknik üniversite kurulmuş oldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ankara-Türkiye’deki üniversitelerin kuruluş tarihleri, yıllara göre kurulan üniversite sayıları ve YÖK Başkanlarının dönemlerinde kurulan üniversite sayılarına ait bilgiler;Bu çalışmada, Cumhuriyet döneminde ilk üniversitenin kurulduğu 1933 yılından günümüze Türk yükseköğretiminde görülen sayısal gelişmeler gösterilmeye çalışılmıştır.Bakınız;http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1517

Kaynak; 1;Türkiye Üniversite Tarihi (5 cilt). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.2;Orta Doğu Teknik Üniversitesi http://www.odtu.edu.tr/50yil/1960.php 3; Adnan Menderes -Vikipedi

Ne demiş; Sıbyan mektebi, Osmanlılarda geneksel ilköğretim kurumu. “Mekteb-i sıbyan”, olarak bilinir. . 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkıncaya değin varlıklarını sürdürdü.

Kaynak; 1; Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 6, s. 546-547 2;Encyclopædia Britannica Fifteenth Edition

Ne demiş; Mekteb-i Rüşdi Tanzimat (1839) sonrasında açılan, ortaöğrenim amaçlı Osmanlı eğitim kurumu.Cumhuriyetin ilanından (1923) sonra bu okulların adı “orta mektep” (sonradan ortaokul) olarak değiştirildi.

Kaynak; 1; Fatma Doğanay -Osmanlı Devleti, eğitim tarihi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı 2; Britannica Ansiklopedisi

Ne demiş; Sultanîler,(liseler) bir kısım değişikliklerle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaöğretim kurumlarını oluşturan orta mektepler ve liseler olarak varlığını sürdürmüştür. Osmanlı eğitim modernizasyonu Cumhuriyet sonrası eğitim sistemimizin temellerini oluşturmaktadır.

Kaynak; Yrd. Doç. Dr. Fatih Demirel, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Osmanlıda orta öğretim sultaniler. Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVII, Sayı/Number 2 Aralık/December 2012, 339-358


Osmanlı ; Sultânîlerin(liselerin) ibtidâî (ilk) kısmında okutulacak dersler şunlardı.

Kur’ân-ı Kerîm ve Malumat-ı Diniyye, Lisan-ı Osmanî ve Hatt, Hesap (matematik) ve Hendese (Geometri), Coğrafya ve Tarih, Dürûs-iEşya, Malumat-ı Tabiiyye,(kainat) Sıhhiyye,(tıp) Ahlakiyye ve Medeniyye, El işleri ve Resim, Gına (Müzik) ve Terbiye-i Bedeniyye.(beden eğitimi) Tâlî (ikinci) kısımda okutulacak dersler de şöyleydi. Ulûm-ı Diniyye,(din ) Mantık ve Felsefe, Lisan-ı Osmanî ve Edebiyat-ı Osmanî, Lisan-ı Arabî ve Farisî, Tarih ve Coğrafya, Ulûm-ı Tabîiyye [Fizik ve Kimya -biyoloji-fizyoloji vb.], Ulûm-ı Riyaziye [matematik, Hendese, Cebir, Müsellesat (Trigonometri), Kozmografya, Mihanik], Usul-i Defteri, Lisan-ı Ecnebi [Fransızca, Almanca, İngilizce], Hıfzıssıhha Resim ve Resim Hattı, Terbiye-i Bedeniyye(beden eğitimi) ve Gına(müzik) Sultaniler,(liseler) gerek nitelik ve gerekse nicelik (uzun süreden beri) olarak, mevcut yapılarıyla, cumhuriyet sonrası kurumlarının temelini oluşturmuşlardır.

Kaynak; Yrd. Doç. Dr. Fatih Demirel, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Osmanlıda orta öğretim sultaniler. Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVII, Sayı/Number 2 Aralık/December 2012, 339-358 “Lise Teşkilatı”, Tanin, 28 Teşrîn-i Sânî -Talimatname 1329, 3, 4.

Dârülmuallimat 1870 yılında Osmanlı Devleti’nde, ilk ve orta öğretim kız okullarına öğretmen yetiştirmek için açılan eğitim kurumu. Kız öğretmen okulu. 1922’de Maârif Vekâleti’ne bağlanan Dârülmuallimât, 1924’te Kız Muallim (öğretmen)Mektebi (okulu) adını aldı.

Kaynak; Rehber Ansiklopedisi

Atatürk yeni bir devlet kurdu yalanı.  Atatürk ne devleti..kurdu….? Sadece Rejim ve İsim Değişikliği Yaptı. Devlet Yönetiminden İslam Şeriat’ı  Gittti Onun Yerine Laiklik Geldi. Osmanlı Devleti İsmide Türkiye Cumhuriyeti Oldu.M.kemal yeni bir devlet kurmadı bu da artı bilimesi gereken bir durumdur.Kemalist hareket, sadece isim değişikliğinden başka bir değişiklik yapmadı.Sıfırdan devlet kurmak m. kemal’ın ve kemalistlerin harcı değil.Türkiye cumhuriyeti (ismi dr. rıza nur’aittir) osmanlının devamı. sadece (sözde) cumhuriyetin ilanıyla rejim değişikliği var onun dışında bütün devlet kurumları ,devam etmiştir .osmanlının kullandığı ay-yıldızlı bayrağı hiç bir değişiklik yapmadan kullandık.Günümüze kadar da devam ediyorlar 2. abdulhamithan türkiye padişahıyım sözünü kullanmıştır. ve o dönemki şiiir vesikalarını incelerseniz osmanlının daha çok türkiye terimini kullandığını görürsünüz.Devlet kurumlaşma teşkilatlanma demek başta yargıtay, danıştay, belediye-hükümet konağı, vb, jandarma ve polis ve eğitim (ilkokul,orta okul,lise üni,) teşkilatları olmak üzere birçok devlet kurumu cumhuriyetle birlikte devam etmiştir.M.kemal hiç bir zaman yeni bir devlet kurmamıştır.Yeni bir devlet olabilmek için kurumlarında aynı olaması gerekir. ayrıca osmanlı arşivlerini incelerseniz türkiye isminin çok geçtiğini görürsünüz abdülmecid döneminden kalan bir vesikada türkiye hududları içindeki iskendiriye kudüs… diye bahseder ayrıca ilk gazete olan aynı zamanda devletin resmi gazetesi olan takvim-i vekayinin ilk sayısında türkiyenin ilk gazetesi başlığı vardır basılan bazı paraların üzerinde ise turqias liras tabiri vardır.M.kemal paşa mevcut Osmanlı devletinin rütbeli maaşlı bir askeriydi.Bir devletin devamı başka şey yeni bir devlet başka şey. devletin adı değişti yönetim sistemi değişti ve değişen bir çok şey oldu fakat bu yeni bir devlet kurulduğu anlamına gelmez. M.kemal yeni bir devlet kurmadı bu da artı bilimesi gereken bir durumdur.İsviçre’den Medeni Kanun, Mussolini İtalya’sından Türk Ceza Kanunu, Türkçe’ye çevrilip Hukuk Devrimi diye sunuluyor!  Mustafa kemal 1924′te Hilafeti (islam birliği- avrupa birliği gibi)kaldırtmış,Mecelleyi (islam hukuku) kaldırtıp yerine İsviçre Medenî Kanunu’nu tercüme ettirip yürürlüğe koymuştur.Şeriatı (islam hukuku)kaldırıp laikliği ilan etmiştir. İslam medreselerini (Müslüman orta ve yüksek eğitim kurumu) kapatmıştır.Kemal Tahir’in deyimiyle; halk, bir saraydan başka bir sarayın egemenliğine girmiştir. M. Kemal’in yetkilerinin padişahtan daha fazla olduğunu, yine merhum Kemal Tahir kitaplarında anlatır. Kısacası eski tas eski hamam, sadece tellaklar değişmiş misali, devam ediyor…

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kalan Miras?

2nci.Abdülhamid zamanında yapılan eğitim,(lise,ilköğretim,üni,) ulaştırma, hastane gibi yatırımlar Cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılmadı. Ayrıca Bakınız; Doç. Dr. Ahmet  Halaçoğlu -2nci Abdülhamid dönemi imar yapıları. faaliyetleri-Doktora -tezi;  http://eprints.sdu.edu.tr/135/1/TS00

Kemalizm ve Atatürkçülük İlerlemeye Manidir-Tüm Linkler;

http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ve-ataturkculuk-ilerlemeye-manidir-tum-linkler.html

1932′de resmen ilan edilen Dil ve Tarih Tezleri karşısında üniversitenin gösterdiği kuşkucu tutum, Darülfünun’un sonunu getiren başlıca etken olmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*