Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Hilafet

Etiket Arşivi: Hilafet

İSLÂM’I YIKMA PLANLARI

İslâm’ı yok etme gayesini güden ve iki asır devam eden, ilk haçlı seferleri başarısızlığa uğradıktan sonra, İslâm’ı imha keyfiyetini yeniden gündeme getiren batılılar, iki asırdan beri, bu konuyu derinlemesine incelemeye ve İslâm’ı ve müslümanları ezmek için kuvvetlerini bir araya getirmeye başladılar. Bu gayeyle garbın attığı adımlar şunlardır: 1- Hilâfet’i temsil eden Osmanlı Devleti’ni yıkmak suretiyle İslâmî idareye son vermek. Osmanlı ... Devamını Oku »

Kemalistlerin Mantık Dışı Mantıkları

Celal Nuri denen kişi, kendini âlim makamına geçirerek şöyle diyor: “Halifenin değil, hilafetin bazı görevleri vardır. Muteber kitapların beyan ettiği gibi, bu görevler halifenin değil, ümmetindir. Zira kitaplarda fertler hakkında herhangi bir nass yoktur. Ulu’l-emr kelimesi çoğul sigasıyladır. Biz Türkler Emevî ve Abbasîlerin izlerinden gitmek zorunda değiliz…” Bir tek imama bağlanma hususunda ne demek istiyor? İyi de, Raşid Halifeler de birer ... Devamını Oku »

Kazım Karabekir ve Hilafet

17 Mart Bursa’dan trenle 2 saatte Mudanya’ya buradan da vapurla İstanbul’a geldim.19 Mart ise Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’yı Kadıköy’deki evinde ziyaret ettim.3 saat kadar görüştük. Kendilerine Sivas Kongresi’nden komutanlar toplantısı sırasında Sivas’a geldikleri zamanki sözlerini hatırlattım.Şimdiyse M.Kemal’i çok yanlış yollara sevk ettiklerini pek acı bir dille söyledim.Misal ol arak da 16 Aralık’ta İstanbul’dan Ankara’ya giderken,4.Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşa’ya verilen emri ... Devamını Oku »

İNGİLİZLERDEN BİZE AÇIKÇA CUMHURİYET TEKLİF GELİYOR

Bayburt civarındaki Mehdi’yi tenkil ettiğimizin ertesi günü İngiliz kaymakamı Rawlineson İstanbul’dan Erzurum’a geldi ve hemen de beni makamımda ziyaret etti. (27.11.1335/1919). Tam iki saat konuştuk. Lord GÜRZON diyor ki: (anlattıklarının hülâsası şunlardır): a- Şimdiye kadar sulh yapmadığımızın sebebi, Türkiye’de şimdiye kadar kuvvetli bir hükümet görmediğimizdendir. Hakiki İngiliz dostu olacak simalarla anlaşmak istiyoruz. Mustafa Kemal Paşa sulh konferansında bulunsun veyahut sulh ... Devamını Oku »

Lozan’da Oynanan Oyun

Hılâfet’in ilgasını intaç eden siyâsî manevra. Lozan Konferansı esnasında tezgâhlanmıştır ki, bu hususa dâir işbu eserin birinci cildinde oldukça tafsilât verilmiştir. Orada yazılanları tekrarlamamak için burada plânın mantığını tebarüz ettirmekle iktifa edecek ve okuyucularımızdan o kısmı tekrar gözden geçirmelerini rica edeceğiz. İsmet Paşa Lozan’a gittiği sırada M. Kemâl Paşa Türkiye’de halife olmak temayülü içinde bulunuyor ve bu temayülü ifâde eden beyan ... Devamını Oku »

M.Kemal’in hilafetin lüzumu hakkındaki Balıkesir deki hutbesi

M.Kemal Paşanın hilafetin lüzumu hakkındaki Balıkesir deki hutbesi ve Meclisteki nutku ve bu beyanname bir araya getirilir ve başlarına da mefkure hatıratı hocalar grubu ortasında ve aynı kisvede M.Kemalin resmi konursa vaziyet daha ii anlaşılır.Gazinin büyük bir taasupla Hilafet ve Saltanatı şahsına almak istediği görülür.Buna muvaffak olamayınca da 180 derece tersine yürüdüğü müthiş garabettir.İ……frat ve tefritten bir türlü kurtulamıyoruz.bu tamim ... Devamını Oku »

Hilafet Kaldırıldıktan Sonraki Hüzün

Mısır’da emirüş-şuara yani şairlerin emiri lakabıyla anılan Şevki Bey; Hilafet’in ilgasından(kaldırılmasından) önce M.Kemal Paşa’yı medih için yazdığı uzun ve heyecan verici şiirde,O’nu büyük İslam mücahidi Halid bin Velid’e benzeterek: ‘Allahuekber,fetihlerde nice acaib şeyler vardır, Ey Türklerin Halid’i,yenile Arablar’ın Halid’ini!..’ diyor ve Yunan’a karşı kazanılan zaferin,İslam Dünya’sında uyandırdığı müşterek sevinci terennüm ediyordu. Fakat Şevki-i Mısri’nin bu çoşkun hissiyatı,az sonra dehşetli bir ... Devamını Oku »

M.Kemal’in Hilafeti almasına Ben Engelledim.

M.Kemal’in o zamanki gayesi ise hem Saltanatı,hem de Hilafeti kendi üzerine almaktı.Bunu önce Saltanatı yaşı küçük bir şehzadeye verip TBMM tarafından ve benim teklifimle,Saltanatın kaldırılıp Hilafetin Osmanlı hanedanına bırakılcağı gün,Saltanat ve Hilafeti almaya kalktı.31 Ekim akşamı teklifim üzerine İsmet Paşay’la birlikte Çankaya Köşkü’ne giderek böyle bir hareketin Meclsini dağılmasına yol açacağını,halk ile ordunun itiraz ve direnişiyle karşılaşağını,bunun ise felaketimize sebep ... Devamını Oku »

Kemalistlerin İki Hedefi Vardı

1 – Yönetimi Osmanoğullarından alıp, Mustafa Kemal’e nakletmek. Hilafetin hükümetten soyutlanması ve görünüşte Millet Meclisi’ne geçmesi, aslında hedeflerini gizlemek için tezgahladıkları bir oyundu. 2 – Hilafet müessesesini tedricî olarak kaldırıp, böylece ülkeyi İslâmî yönetimden uzaklaştırarak laik bir sistem oluşturmak. Akıl sahibi bir şahıs veya kuruluştan sâdır olan her eylemde mutlaka dinî veya dünyevî bir maslahat gözetilir. Kemalistlerin hilafet ve hükümeti ayırmalarını savunanlar ... Devamını Oku »