Son Haberler
Anasayfa » Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji ; » Osmanlı Devleti’ndeki Üniversiteler;

Osmanlı Devleti’ndeki Üniversiteler;

10403440_713248822064032_3271526349809875273_n10403440_713248822064032_3271526349809875273_n10403440_713248822064032_3271526349809875273_n10403440_713248822064032_3271526349809875273_n5

Fen ilimleri , üniversite Bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin temelini meydana getiren Dârülfünûn şâhâne, 4ncü darülfünûn olarak 15 Ağustos 1900’de 2nci Abdülhamîd Han zamanında kuruldu. Ulûmi âliyei (ilahiyat) dîniye, Ulûm-i riyaziye (matematik) ve tabîiyye (fen bilimleri) ve Edebiyat (türkçe -arapça fransızca-ingilizce vs.) fakültelerinden meydana gelecekti.

15 Ağustos 1900’de çıkarılan yirmi yedi maddelik darülfünûn nizâmnâmesine göre; dârülfünûn-ı şahanenin, Ulûm-i âliye-i dîniye (ilahiyat) fakültesinin her sınıfına en fazla otuz kişi alınabilecek ve öğretim süresi 4 yıl olacaktı. Ulûm-i riyaziye ve tabîiyye (matematik ve fen bilimleri) fakültesi ile Edebiyat fakültelerinin sınıflarına ise 25şer kişi alınabilecek ve öğretim süreleri üç yıl olacaktı. Bunlara ek olarak yine darülfünûn idaresine bağlı olarak Türkçe, Arabça ve Farsça’dan başka, Fransız, İngiliz, Alman ve Rus dillerinin okutulacağı filolojiler kurulacaktı.

Öğrenci sayısı sınırlandırılan ve paralı olan bu okula girebilmek için, bir orta öğretim kurumunu bitirmek veya bu düzeyde bilgi sahibi olduğunu isbatlamak gerekiyordu.

O târihlerde ayrı bir bina ve idare kurulmasına lüzum görülmediğinden, Cağaloğlu’ndaki Mekteb-i mülkiyenin bir bölümü bu okul için ayrıldı ve iki okul ortak müdürlükle yönetildi. 1909’da Vezneciler’deki Zeynep Hanım Konağı’na taşınarak kendi binasına sâhib oldu. Öğrenci sayısındaki kısıtlamalar kaldırılıp, ücretsiz hâle getirildi. Okulun ismi Dârülfünûn-i Osmânî olarak değiştirilip, programlarında bâzı değişiklikler yapıldı. Okul idaresi, Mülkiye mektebinden ayrıldı.

Maârif (eğitim) nâzırlığı (bakanlığı) zamanında çıkarılan 21 Nisan 1912 tarihli nizâmnâmeyle yeni düzenlemelere gidildi. Büyük kütüphâneler, laboratuvarlar kurulmaya başlandı. Sınıf usûlü terk edilerek, yerine sömestr usûlü getirildi. Zeyneb Hanım Konağı’nın yeterli olmamaya başlaması üzerine, Yerebatan’da kimya, Feyzullah Efendi Konağı’nda jeoloji, İbrâhim Paşa Konağı’nda doğu dilleri ve Safvet Paşa Konağı’nda coğrafya enstitüleri te’sis edildi:

Birinci Dünyâ Savaşı esnasında Almanya ve Avusturya-Macaristan’dan Edebiyat, Fen ve Hukuk fakülteleri için davet edilen profesörler ile öğretim kadrosu güçlendirildi. Savaştan sonra yeni bir yönetmelik hazırlandı. Buna göre darülfünûnu, her yıl seçilen bir (rektör) başkanlığı altında fakülte temsilcilerinden meydana gelen bir dîvân (senato) idare edecekti.

Darülfünun (veya Dar-ül Fünun, Arapça: دار الفنون) Arapça dar (ev) ve fünun (fenler) sözcüklerinden türetilmiş, “üniversite” anlamında kullanılan bir sözcüktür ve 1900 yılında II. Abdülhamit’in iradesiyle Avrupa üniversiteleri tarzında kurulan Darülfünun-ı Şahane veya İstanbul Darülfünununu ifade eder. Bu kurum 1933 reformuyla İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür.

Kaynak;
1) Osmanlı Târih Deyimleri; cild-1, sh. 397 2) Türk Meârif Târihi; cild-3, sh. 129, 545, 697
3) Yüksek Öğretim Bülteni; sayı-1, sh. 14
4) Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Târihî Bir Bakış (F. Reşit Unat, Ankara-I964); sh. 49
5) Rehber Ansiklopedisi; cild-4, sh. 59
6) Takvîm-i Vekâyî; 5 Safer 1288
7) Darülfünûn Târihi (M. Ali Aynî, İstanbul-1927)
8) İkinci Tertip Düstûr; cild-4, sh. 460
9) Osmanlı Târihi (E.Z. Karal); cild-7, sh. 204
10) Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi (H.Atay, İstanbul-1983); sh. 252

Osmanlı Devleti’ndeki Üniversiteler;

2222222222 osmanlı ünileri

osmanlı ünileri osmanlı ünileri

Osmanlı Devleti’ndeki Üniversiteler;

İstanbul Üniversitesi(1453) Ankara Üniversitesi ,Siyasal Bilgiler Fakültesi (1859) Mimar Sinan Üniversitesi (1882) Galatasaray Üniversitesi(1481)Yıldız Teknik Üniversitesi (1911) Marmara Üniversitesi(1883) İstanbul Teknik Üniversitesi (1773)  Boğaziçi Üniversitesi (1863) İzmir Yüksek Okulu (1880-1893 ) Mimar Sinan Üniversitesi (1882) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1880) İstanbul Ticaret Üniversitesi(1882) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1453) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1470) İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi  (1857) İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (1908) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi(1846);

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Mekteb-i Humayun; Osmanlı Devleti’ne mensup etnik-vatandaş çocuklarının eğitimi için açılan mektep.Mekteb-i Humayunu’nun kuruluş gayesi, Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki vatandaşların il’ ilçe’ köy’ kasaba’ vs.gibi reislerinin çocuklarını İstanbul’da bir mektepde toplayıp, onlara Türkçe öğretmek, eğitim ve öğretimleri temin ederek; eğitilmiş olarak kendi bölgelerine / memleketlerine döndüklerinde, ögretmen, memur ve asker -polis (vb) olarak vazifelendirmekti.http://yakintarihimiz.org/mekteb-i-humayun-osmanli-devletine-mensup-etnik-vatandas-cocuklarinin-egitimi-icin-acilan-mektep.html

Osmanlı Devleti’nde Eğitim, Bilim ve Sanayi-Tüm Linkler;

http://yakintarihimiz.org/osmanli-devletinde-egitim-bilim-ve-sanayi-tum-linkler.html

Haydar Pâşa(marmara üniversitesi) tıb fakültesi, Viyana tıb fakültesinden sonra Avrupada en ileri modern idi.http://yakintarihimiz.org/haydar-pasamarmara-universitesi-tib-fakultesi-viyana-tib-fakultesinden-sonra-avrupada-en-ileri-modern-idi.html

Darülmuallimat Kız ögretmen Okulu;

http://yakintarihimiz.org/darulmuallimat-kiz-ogretmen-okulu.html

İstanbul Üniversitesi; http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi

Ankara Üniversitesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_%C3%9Cniversitesi_Siyasal_Bilgiler_Fak%C3%BCltesi

Boğaziçi Üniversitesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Fazi%C3%A7i_%C3%9Cniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/Mimar_Sinan_G%C3%BCzel_Sanatlar_%C3%9Cniversitesi 

 Galatasaray Üniversitesi;;http://tr.wikipedia.org/wiki/Galatasaray_%C3%9Cniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi

Marmara Üniversitesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/Marmara_%C3%9Cniversitesi

 İstanbul Teknik Üniversitesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Teknik_%C3%9Cniversitesi

 Hukuk Fakültesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi_Hukuk_Fak%C3%BCltesi

Ticaret Üniversitesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Ticaret_%C3%9Cniversitesi

Fen Fakültesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi_Fen_Fak%C3%BCltesi

Edebiyat Fakültesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi_Edebiyat_Fak%C3%BCltesi

Tıp Fakültesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi_%C4%B0stanbul_T%C4%B1p_Fak%C3%BCltesi

 Orman Fakültesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi_Orman_Fak%C3%BCltesi

  Diş Hekimliği Fakültesi;http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi_Di%C5%9F_Hekimli%C4%9Fi_Fak%C3%BCltesi

 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi;http://www.agri.ankara.edu.tr/index.php?f=duyuru&p=2&haberno=1599

Google Aramaları

  • Osmanlı Devletinde üniversite hangi isimle anılmıştır?
  • Osmanlı Devletinde üniversite hangi isimle anılmıştır
  • osmanlı döneminde üniversite
  • osmanlıda üniversite
  • osmanlıda universite isimleri
  • Osmanlı Devleti’nde üniversite hangi isimle anılmıştır
  • osmanlı üniversitesi
  • - Osmanlı Devletinde üniversite hangi isimle anılmıştır?
  • osmanlı da üniversiteler
  • osmanli doneminde olan okullar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*