Son Haberler
Anasayfa » İngiliz valisi mustafa kemal; » İngilizlerin, (hırıstyan,siyonizm,mason projesi) Sömürdükleri yerleri idâre edenlerin adları, Ahmed, Mehmed, Mustafâ, Alî gibi müslimân ismleri idi. Bunların göstermelik parlamentoları (meclis) olmuş,hep ingilizlerin emri ile hareket etmişlerdir.

İngilizlerin, (hırıstyan,siyonizm,mason projesi) Sömürdükleri yerleri idâre edenlerin adları, Ahmed, Mehmed, Mustafâ, Alî gibi müslimân ismleri idi. Bunların göstermelik parlamentoları (meclis) olmuş,hep ingilizlerin emri ile hareket etmişlerdir.

Batılı islâm düşmanları yeri geldiğinde, kaba kuvvet ile, yeri geldiğinde çeşidli oyunlarla elde etdikleri islâm devletlerini, islâm milletlerini asrlarca sömürdüler. Bu ülkelerin, yer üstü, yer altı ne kadar servetleri varsa bunları alıp götürdüler. Ayrıca ma’nevî yönden hem dinlerini, hem de dillerini, örf ve âdetlerini kaybetdirdiler. Bu islâm düşmanı sömürgeci devletlerin başını İngiltere çekiyordu.

İngilizler (hırıstyan,siyonizm,mason projesi) halkı dinden uzaklaşdırmak için İslâm dîninin temeli ve en bâriz vasfı olan bütün medrese ve çocuk mekteblerini kapatdılar. Halka liderlik yapabilecek bütün âlimleri ve din adamlarını şehîd etdiler.

İngilizler, (hırıstyan,siyonizm,mason projesi) hâkim oldukları bütün İslâm memleketlerinde yapdıkları gibi, İslâm âlimlerini, İslâm kitâblarını, İslâm mekteblerini yok etdiler. Tam din câhili bir gençlik yetişdirdiler. Sömürdükleri yerleri idâre edenlerin adları, Ahmed, Mehmed, Mustafâ, Alî gibi müslimân ismleri idi. Fekat İslâmiyyet ile ilgileri sâdece bu ism benzerliğinden ileri gitmiyordu. Bunların göstermelik parlamentoları (meclis) olmuş, fekat hiçbir zamân bağımsız olmamışlar, hep ingilizlerin (hırıstyan,siyonizm,mason projesi) emri ile hareket etmişlerdir.Bunların (kişilerin) çoğunu Osmânlı Devletini parçalamak için kullanmışdır.

İngilizlerin (hırıstyan,siyonizm,mason projesi)islâmiyeti yok etme savaşında, vatanına, milletine dînine hizmet etmek isteyen müslümanları aldatmak için kullandıkları en te’sîrli silâhları, İslâmiyeti asra uydurmak, modernleştirmek, İslâmiyetin aslını ortaya çıkarmak propagandaları içinde, dinsizliği yerleştirmek idi. Büyük İslâm âlimi, Şeyh-ül-islâm Mustafâ Sabri efendi bunu çok iyi anlayanlardandı. Onun için, (Mezhepsizlik -LAİKLİK dinsizliğe kurulan bir köprüdür) buyurarak, İslâm düşmanlarının arzularını, gayelerinin ne olduğunu çok iyi anlatıyordu.

Hakîkî Ehl-i sünnet âlimleri öldürüldü, İslâm kitapları hattâ, Kur’an-ı kerimler bileTOPLATILDI, Bu İslâm âlimlerinin yerine, kendileri tarafından yetiştirilen din câhili mezhepsiz kimseleri getirdiler.

İngilizler,(hırıstyan,siyonizm,mason projesi) birinci ve ikinci cihân harbleri sonunda, birçok memleketlerde, kendi hâin plânlarını yerine getiren ve İngiliz menfaatlerini koruyan kimseleri iş başına getirdiler. Bu memleketlerin, millî marşları, bayrakları, devlet başkanları olmuş, fakat din hürriyyetine kavuşamamışlardır.

Türk ve İslâm âlemi, nerede bir ihânete uğramışsa, bunun altında mutlaka İngiltere (hırıstyan,siyonizm,mason projesi)vardır.
İngilizlerin(hırıstyan,siyonizm,mason projesi) bütün İslâm âleminde tâkîb ettikleri siyâsetin temeli ve aslı şu üç kelimedir. (Parçala, hâkim ol ve dinlerini imhâ et.)

Osmanlı Devletini yıktılar. Osmanlı İmperatorluğu topraklarında 23 adet irili ufaklı devletler kurdular. Bunun sebebi müslümanların kuvvetli ve büyük bir devlet kurmalarına mani olmaktı.İngilizler,(hırıstyan,siyonizm,mason projesi) islâm medreselerini kapatırken, kolej açmışlardır. Bu kolejlerde yetiştirdikleri talebeleri, babalarının dinlerine ve ecdatlarına düşman etmişler, beyinlerini yıkamışlardır, bu şekilde beyinleri yıkanmış, kendi milletine düşman edilmiş, hıristiyanlaştırılmış veya para ile satın alınmış yerli ehâlî(HALK) teşkîl ediyordu.

İslâm memleketlerinde yaptıkları gibi, İslâm âlimlerini, İslâm kitaplarını, İslâm mekteplerini yok ettiler. Tâm din câhili bir gençlik yetiştirdiler. arabî her Türlü kitabın basılmasını ve yayılmasını, hattâ baskısına başlanılmış olanların bile baskısının durdurularak yasaklanmasını emretmiş ve İngilizler tarafından büyük destek görmüştür. Bu zulmleri de, müslümanların hâkim olduğu yerlerde,  titizlikle tatbîk edilmiştir.

 İngilizler(hırıstyan,siyonizm,mason projesi) ve islâm düşmanları, tekkeleri ve tesavvuf yollarını ifsâd etmek için de, çok çalıştılar. Şeriatin üçüncü kısmı olan ihlâsı yok etmeye uğraştılar.

Tesavvuf büyüklerinin çoğu, derin âlim ve müctehid idi. Çünki tesavvuf, Muhammed aleyhisselâmın yolunda, izinde yürümek demektir. Yâni her sözünde, her işinde, her şeyde şeriate yapışmaktır. Fakat, uzun zamandan beri, câhiller, fâsıklar, hattâ bir çok ajanlar, alçak maksadlarına kavuşmak için, tesavvuf büyüklerinin ismlerini âlet olarak kullanıp, çeşidli ocaklar kurmuş, şeriatin, dînin bozulmasına, yıkılmasına sebep olmuşlardır. Bir çok kimselerin kadın, erkek, bir araya toplanarak hayhuy etmesi zikir değildir. Din büyüklerinin, Eshâb-ı kirâmın yolu unutuldu. Mezhepsiz ve tesavvuf düşmanı olan islâm âlimi ilân edildi.

İslâm ülkelerindeki güzel ahlâkı yıkmak, İslâm medeniyetini ortadan kaldırmak, gençlerin islâm ilimlerini öğrenmelerine mani olmak için içki, fuhuş, eğlence, kumar, top oyunları gibi illetler yaygınlaştırıldı. Ahlâkı bozmak için, rûm, ermeni ve diğer gayri müslim kadınlar birer ajan gibi çalıştırıldı. Bir debdebe içerisinde, moda evi, dans kursu, manken ve artist yetiştirmek gibi hîlelerle, genç kızları tuzağa düşürerek, kötü yollara sürüklediler.

Hıristiyan Avrupa yahudilerin, devletlerinin ve Amerikanın menfaatinin bulunduğu her yerde, hıristiyan misyonerleri bulunur. Misyonerler, hıristiyanlığı yaymak, hizmet, huzur, sulh ve sevgi götürmek gibi sözler arkasına gizlenmiş, menfaat avcıları, huzur bozuculardır. Daha mühim vazîfeleri ise, gittikleri memleketleri hıristiyan devletlerine bağlamaktır. Misyonerler gidecekleri memleketin dillerini, örf ve âdetlerini gayet iyi öğrenirler. Her gittikleri devletin siyâsî, askerî, coğrâfî, iktisâdî ve dînî yapısını en ince teferruâtına kadar öğrenerek, hıristiyan devlete jurnal ederler. Her yerde, kendilerine dost olacak kimseleri bulur ve bunları satın alırlar. Bu kimseler, yerli ehâlînin ismlerini taşır, fakat yâ hıristiyanlaştırılmış bir câhil veya satın alınmış bir hâindir.
(Ingiltere o zamanin dunya devi, bugun Amerika neyse o zaman da Ingiltere o…)

Kaynak; ingiliz câsûsunun i’tirâfları – Hakikat Kitabevi

 

Google Aramaları

  • Mason adlari

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*