Son Haberler
Anasayfa » Genel » İslâm’a düşman Türkçülüğü ve milliyetçiliği Müslüman Türkler değil, Yahudiler çıkartmıştır.

İslâm’a düşman Türkçülüğü ve milliyetçiliği Müslüman Türkler değil, Yahudiler çıkartmıştır.

‘Türkçülük Üç Evreye Ayrılır; Türkçüler , Türkçü geçinenler, Türkçülükten geçinenler.İslâm’a düşman Türkçülüğü ve milliyetçiliği Müslüman Türkler değil, Yahudiler çıkartmıştır.

Diyor ki; Adam milletin adını türk,ülkenin adını türk den türetilmiş türkiye yapsın,dağa taşa türk adını yazsın sonra da gel sırp de mantıgınızı mikim sizin;

Cevap;

Mustafa Kemal Türk Degil ki Atatürk Olsun! Acaba bu, bir şuur altı boşalması mıdır?!Örnekle anlatmak isteriz;Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-degil-ki-ataturk-olsun-acaba-bu-bir-suur-alti-bosalmasi-midirornekle-anlatmak-isteriz.htmlTürkçülüğün Fikir Babası Kürd Oğlu Kürddü… Ziya Gökalp… Diyarbakırlıydı. Anne tarafından da, baba tarafından da Kürt oğlu Kürttü. Gerçek adı Mehmet Ziya idi. Önceleri Müslüman gibiydi.. Kürtçenin gramerini yazdı.. Sonraları hep yanlış isimlerle bir arada oldu.  Gökalp’e düşen iş ise kavmiyetçilik (ırkçılık) fitnesini körüklemektir. Zira Gökalp masondu.

Din ve İslam düşmanlığına Ziya Gökalp’in, bizzat eserleri şahitti. Fakat o hanımın şehadetinde de; kahraman sanılan zatın ruhundaki maraza ait korkunç bir delâlet tütüyordu.”

Kaynak; 1; İlhami soysal, Dünyada ve Türkiyede Masonluk ve Masonlar , Der Yay . 4.b. ist.19882;Tercuman gazetesi yay. Yaşayan Türkçemiz, İstanbul 19793;Urield heyd çev. Cemil Meriç sebil yay. İst.1980 sebil c1 s5 s6 4; Alev Alatlı ,Valla Kurda Yedirdin Beni boyut yay. C 3 1. Basım ist.1993

5;halil açıkgöz, cemil meriçle (çeşitlemeler) sohbetler seyran yay. İst .1993s.19-20 6;  Tarih ve Düşünce Dergisi -11 Şubat 1977 tarihli7; Sahte Kahramanlar / Necip Fazıl Kısakürek 8;Makalenin hazırlanmasında 1;Wikiedia’dan, 2;Mehmet Şevket Eygi, 3;Abdurrahman Dilipak ve 3;Burhan Bozgeyik’in (kitap ve)  yazılarından istifade edilmiştir…)9; Enver Behnan Şapolyo, Ziya Gökalp: İttihad-ı Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, S.231–232] 10; Meşhurların Son Anları – Burhan Bozgeyik 11; Yalan Söyleyen Tarih Utansın / 9. cilt

 Türkiye’nin Entelektüel ve en Bilge Kadını ; 

Ne biçim ırkçılarız (türkleriz) ki bizim ideolojimizi bir Yahudi yazıyor. Zira Yahudi Moiz Kohen (Munis Tekinalp) Kemalizmin ideologudur. Tıpkı Agop Dilaçar’ın Türk Dil Kurumunun başuzmanı ve Ermeni olması gibi.

[Türk Yazar”Alev Alatlı ,Valla Kurda Yedirdin Beni boyut yay. C 3 1. Basım ist.1993]

 Daha sonra Türkçülüğü benimseyecek İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularından hiç birisi Türk değildi.”

Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu

[Sabah Gazetesi, 23.12.2012]

 
Demek istediğim şudur: İslâm’a düşman Türkçülüğü ve milliyetçiliği Müslüman Türkler değil, Yahudiler çıkartmıştır.  Bu memlekette dinsiz milliyetçiliği, dinsiz TürkçülüğüYahudiler çıkartmıştır.

Ergenekoncular, milliyetçilik kelimesine itiraz etmişler. Bunda din ve muhafazakârlık var, biz ulusalcılıktan başka bir şey kabul etmeyiz demişler. Bu dinsiz imansız ulusalcılıkta, iç ve dış Yahudilerin hayli tuzu biberi bulunmaktadır.

Jön Türklerin liderinden biri bir İtalyan Yahudisi olan ve B’nai B’rith locası mensubu Emmanuel Karasu’dur. Sultan Abdülhamid devrinde, 1890’da Selanik’te Jön Türk fesat hareketini başlatmıştır. Bu Yahudi aynı zamanda “Makedonya’nın Yeniden Dirilişi” adlı Mason locasının üstadı idi. Osmanlı’nın ve Hilafetin yıkılması için çalışmıştır. 1908 Meşrutiyetinden sonra İttihatçılar bu adamı mebus (milletvekili) yapmıştır. Jön Türk gazetesini Rus Yahudisi Vladimir Jabotinzky çıkartmıştır. Bu gazeteyi Felemenk (Hollanda) Yahudilerinden, adı geçen ülkenin kralının bankeri olan Jacob Kann desteklemekteydi. Cumhuriyet ilan edildikten sonra, Osmanlı zamanında Selanik Hukuk Mektebi müderrisliği (profesörlüğü) yapmış olan Moiz Kohen, TekinAlp takma adıyla milliyetçi ve Türkçü kitaplar yazarak, Türkleri dinden uzaklaştırmaya çalışmıştır.Bu kitaplarından birinde “KahrOlsun Şeriat” başlıklı bir bölüm bulunmaktadır. Demek istediğim şudur: İslâm’a düşman Türkçülüğü ve milliyetçiliği Müslüman Türkler değil, Yahudiler çıkartmıştır. Amaçları Osmanlı İslâm (birliğini) devletini ve Halifeliği yıkmak, Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak, daha sonra bütün Ortadoğu’yu “Büyük İsrail” sınırları içine sokmaktı. (Nil’den Fırat’a kadar…) Osmanlı devletinde yaşayan bütün Müslümanlar tek bir “Milletti”, İslâm milleti… Yahudiler, misyonerler, emperyalistler, sömürgeciler Müslümanlar arasına Milliyetcilik/nasyonalizm ideolojileri sokmuşlardır. Araplara Arapçılık, Arnavutlara Arnavut milliyetçiliği, Ermenilere Ermeni milliyetçiliği… . Bir Yahudi, Dönme, Mason teşkilâtı olan İttihad ve Terakki Cemiyeti Pan-Türkizm ideolojisini çıkartmıştır. Sırası gelmişken şu hususu da belirtmekte yarar görüyorum: Türkçülük yapan Tanzimat ricalinden meşhur Ahmet Vefik Paşa’nın dedesi mühtedi (İslâm’a dönmüş) bir Bulgar Yahudisidir! Böylece Osmanlı devleti, Jön Türklerin elinde on senede yıkılmış, 1908 İkinci Meşrutiyet hareketi, 1918’de Mondros’ta teslim bayrağını çekmiştir. Osmanlı devleti ayakta kalmış olsaydı, Siyonistlerin Filistin’de bir Yahudi devleti kurmaları mümkün olur muydu? Arapçılığın, Arap milliyetçiliğinin acı faturasını, başta Filistinliler olmak üzere bütün Araplar ödemiştir. Yahudiler, misyonerler, emperyalistler Osmanlı hâkimiyeti için Arap dünyasında “Osmanlı isti’marı/sömürgeciliği” tabirini kullandılar ve kullanıyorlar. Büyük yalan ve iftira!..

Çağımızın ünlü tarih felsefecisi Arnold Toynbee “Tarih üzerine Bir Etüd” adlı 10 ciltlik eserinde (Ispartalılar bahsi)şöyle diyor: “Eflatun’un ideal Cumhuriyetine, realitede/uygulamada en fazla yaklaşabilmiş sistem Osmanlı devletidir.” Böyle bir devlet elbette menfi(olumsuz-zararlı) milliyetciliklerle ayakta duramazdı. Osmanlıların milliyecilik dedikleri nasyonalizm 19’uncu yüzyılda icad edilmiş bir ideolojidir. Menfi (dinsiz) milliyetçiler ve ulusalcılar bu ideolojiyi bir din haline getirmişler ve İslâm’ın yerine koymak istemişlerdir. Bir insan mensup olduğu milletin iyiliğini, yücelmesini istemez mi? Elbette ister, hattâ istemesi bir vazifedir. Ancak, bunun İslâm’da sınırları vardır. Müslümanların menfi (olumsuz-zararlı -dinsiz)milliyetcilik yaparak birbirlerine düşmanlık etmeleri, ümmet (islam) birliğini sarsmaları, İslâm coğrafyasını balkanlaştırmaları asla doğru değildir, din buna izin vermez. Sadece din değil akıl, mantık, vicdan, hikmet, sağduyu da vermez. Yahudilerin, dönmelerin, Siyonistlerin, emperyalistlerin, İslâm ve Türk düşmanlarının entrikaları sonunda Müslümanlar İmamet-i Kübra (hilafet) kurumunu yitirdiler. Bu bizim için ne korkunç bir kayıp olmuştur düşünelim…

Mehmed Akif “Türk Arapsız, Arap Türksüz olmaz” diyor. Ne kadar doğru… İslâm birliğine, Müslüman kardeşliğine zarar vermeden, Kur’ân ve Sünnet’e ters düşmeden (ırk üstünlüğü iddia etmeden) milletimizi sevelim. Onun iyiliği, kalkınması, saadeti, huzuru için çalışalım ama bütün Müslümanların tek bir millet oldukları gerçeğini asla hatırdan çıkartmayalım. Yahudilerin, dönmelerin, misyonerlerin, sömürgecilerin, emperyalistlerin, Türk düşmanlarının çıkartmış oldukları ideolojilerden uzak duralım. Allah’ın Türk milletine bahş etmiş olduğu en büyük nimet ve şerefin İslâm olduğunu bir an bile hatırımızdan çıkartmayalım. İslâm’ın bayraktarlığı gibi şerefli, yüce, onur verici bir hizmeti bırakıp da; ABD Evangelistlerinin, Siyonistlerin, Avrupa’nın kuyruğu olmak Müslüman Türklere yakışmaz. Türklüğümüzle iftihar edelim, başka etnik kökenlere ve milletlere mensup Müslüman kardeşlerimizi dışlamayalım, Türk olalım, fakat Türkçü olmayalım. Müslüman olalım, İslamcı olmayalım…

Mehmet Şevket Eygi, Türk gazeteci, yazar.

Bir Macar Yahudisi olan Arminius Vambery bunlardan biridir. Pan-Türkizm kelimesini ilk o çıkartmıştır. notlarını kocaman bir kitap halinde yayınlamıştır. (Türkçe çevirisi: Bir Sahte Dervişin Orta Asyada Seyahati,)

Yine bir Yahudi olan Leon Kahun, Müslümanlara Türkçülük aşılamak için “Türkçü” romanlarve tarih kitapları yazmıştır. “Introduction á l’Histoire de l’asie” adlı kitabında Pan-Türkizm telkinatı yapar.

(“Introduction á l’Histoire de l’asie” adlı kitabı)


Bir İngiliz Yahudisi, Arthur L. David, kitabında Türklere, üstün ırk oldukları şuurunu aşılamak ister.The Grammar Of the Turkish Language” (Türk Dili Grameri)


Bir İtalyan Yahudisi olan Emmanuel Karasu Moiz Kohen, Tekin Alp takma adıyla milliyetçi ve Türkçü kitaplar yazarak, Türkleri dinden uzaklaştırmaya çalışmıştır.

Kitapları:

– “Teşebbüs-ü Şahsi ve Tevsi-i Mezuniyet” (Selanik, 1909),

– “Turan” (İstanbul, 1914),

– “Türkler Bu Muharebede Ne Kazanabilirler? Büyük Türklük: En Meşhur Türkçülerin Mütalaaları” (İst.1914),

– “Türkismus und Pantürkismus” (YVeimar, 1915),

– “Türkleştirme” (İstanbul, 1928),

– “Kemalizm” (İstanbul, 1936),

– “Le Kemalizm” (Paris, 1937),

– “Türk Ruhu” (İstanbul, 1944)

Türkiye’de Dinsiz milliyetçiliğin (türkçülük) Düşünsel Temelleri Ve Tarihsel Oluşumu;

Şimdi gelelim  sahte milliyetçiler teşhise:

Fransız Yahudilerinin Büyük(!) Fransız İhtilali eliyle tezgahtarlığını yaptığı ırk temelli Jaboken milliyetçilik zehrini Türk’ün iman kafesine akıtmaya çalışan yılan başlı yerli ihanet şebekelerine burdan haykırıyoruz; Yahudinin ırkına bağlı din, devlet, teşkilat ve dünya hakimiyeti (siyonizimi) idealleştirmesi zülmünü Türk’lük maskesi altında besleyenler, destekleyenler ve pirim verenler Türk değil, Türk’lükten, Yahudilerin devşirdikleridir.

“Biz dünya halklarını milliyetçilik damarlarından yakalarız. Bu damarları öyle pompalarız ki neticede bu duygular dini inançların üzerine taşarlar, daha sonra vatan, millet, bayrak gibi kelimelerle onları topluca savaşlara sürükleriz.”

(YAHUDİ PROTOKOLLERİNDEN)

Neden “türkün türkten başka dostu yoktur” diyorlar Sen “Ne mutlu Türküm diyene” dersen, oda “Ne mutlu Kürdüm …çerkezim vb. der;   Allah, müslümanların bölünmelerini (hizip parti) yasak etmiş, kardeş olduklarını bildirmiş, vatan düşmanlarına karşı birleşerek kuvvetli olmalarını emretmiştir. Mealen; Hep birlikte Allah’ın Dinine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.(aliimran 103) İslam Diyorki;  Birleşmemiz kâfirleri korkutur ve Allahın yardım etmesine sebep olur. Tefrikaya(parti -bölünme) düşmemiz kâfirleri sevindirir ve Allahın gadabına uğramamıza sebep olur.

Neden “türkün türkten başka dostu yoktur” diyorlar;

Sekreter, bu bilgileri gizli tutmamızı, saklamamızı sıkı tenbîh etti. Ben de bu hâtıralarımı mahkemeye vererek, elli seneden evvel açılmamasını vasıyet ettim. (HEMPERİN HATIRALARI)

Hempher diyor ki, Müslümanların arasında, ırkçılık, milliyyetçilik taassubunu körükliyecek ve onların dikkatlerini, İslâmiyetten evvelki kahramanlıklarına çekeceksiniz. Mısrda Firavunluğu, Îrânda Mecûsîliği, Irâkta Bâbilliliği, Osmanlılarda Attilâ ve Cengiz zamanını [vahşetini] ihyâ edeceksiniz [Kitapta bu husûsta uzun bir cedvel vardı].Evlenmeye bazı şartlar konulacak. Meselâ, denilecek ki: Arab Îrânlıyla, Îrânlı arabla, Türk arabla evlenemez.

Müslüman Osmanlı hükûmetlerini, mümkün mertebe, birbirleriyle hiç anlaşamayan ufak mahalli devletlere bölmeyi plânlamak lâzımdır. Hindistânın şimdiki hâli gibi. Zîrâ, şöyle bir teori vardır: (Parçala, hükm edersin) ve (Parçala, maaf edersin).Türk hükûmetleri arasına çok şiddetli ihtilâflar sokup, her iki tarafta milliyetçilik ve kavmiyyet fikirlerini kuvvetlendirmemiz lazımdır. Ayrıca, birbirine komşu bütün müslüman milletlerin arasına ve müslüman memleketler arasına fitne ve düşmanlık sokmamız lâzımdır. birbirine düşürmek lâzımdır.

Son üç asırda , Türk ve İslâm âlemi, nerede bir ihânete uğramışsa, bunun altında mutlaka İngiliz ”Siyonizm Mason Projesi’ vardır.

Osmanlı Devletini yıktılar. Osmanlı İmperatorluğu topraklarında 23 adet (45 -48 arası) irili ufaklı devletler kurdular. Bunun sebebi müslümanların kuvvetli ve büyük bir devlet kurmalarına mani olmaktı.

İslâm ülkeleri diye isimlendirilen ülkeler arasında devamlı birbirlerine düşmanlıkları ve harbleri kışkırttılar. Meselâ, sünnî müslümanların büyük ekseriyyeti teşkil ettikleri  müslüman ülkelerde  % 9 olan şia ve vehhabileri hakim yaptılar.

[Yukarıda saydığımız maddeler, çok güzel bir şekilde harîta, resim ve şekillerle açıklanmıştır. Bu ondört maddenin yardımı ile koca Osmânlı Devletini yıkdılar. Yeni kurdukları devletlerin idâresini, masonlarının ellerine verdiler. Bunlar da (Müstemlekeler nezâreti)nin bu ondört maddesini anayasa yaparak, islâmiyyete saldırmağa devâm ediyorlar.]

 Kaynak; İngiliz İstıhbaratı Hempher’in Hatıraları –Hakikat Kitapevi (1911 -2001) Hüseyin Hilmi Işık Kimyadaki Buluşu ve Yazdığı Kitaplarla Tanınan Yirminci Yüzyıla damgasını Vurmuş Olan Bir Bilim Adamı ve İslam Alimidir. Eczacı, Matematik, ve Kimya,Ögretmeni ve Türkiyenin İlk Yüksek (profesyonel ) Kimya Mühendisi.

“Biz milliyetçiliğin ta kendisiyiz.

Ziya Gökalp Türk kanı taşıyan birisi mi? Ziya Gökalp’in de Kürt olduğunu biliyoruz. Zaza da derler ama Yahudi olmadığını hiç kimse ispat edemez. :İslâm’dan ayrı bir Türklük icat etmeye çalıştılar. Dünya şartları bunu yapmaya o zaman müsaitti çünkü. Araplar, Batı medeniyetiyle pazarlıklarını bitirmişlerdi. Dolayısıyla Türkleri İslamî kimlik dışında bir yere hapsetmek o zamanki politikada müsait bir şeydi. Hatta o zaman Cumhuriyet’in arifesinde, İstiklâl Harbi’nin arifesinde Türkçü ve Komünist çok iç içe girmiş şeylerdi.  “Ama İslâm’ı bu topraklardan sürgün etmek isteyen kâfirler ilk olarak Türk olunabileceğini pekâlâ da Müslüman olunmayabileceğini bazı kafalara yerleştirdiler. Avram Galanti diyordu ki; “Ben sadece ibadethanede Yahudi’yim, mabedin dışında Türk’üm.” Bu işi onlar gayet güzel yerleştirdiler. Biliyorsunuz Türkiye’de Türkçülüğün babası Moiz Kohen’ (yahudi) dir. “(musin tekinalp)

“Biz milliyetçiliğin ta kendisiyiz. Sanmayın ki, birisi kalkıp ‘ayaklarımın altına alıyorum’ falan deyince biz de ‘he he’ diye ağzımızı açacağız! Biz, Türk milliyetçiliğinin tam göbeğindeyiz. Kimse de bizi ayağının altına alamaz. Biz onları ayağımızın altına alırız. Türk milliyetçiliğine laf söyleyenlerin hepsini ayağımızın altına alacağız. Çünkü Türk milliyetçiliği hiçbir şekilde İslâm’dan kopuk bir şey değildir… Biz, Kur’an hayatımızda en önemli şey olduğu zaman, Kur’an’dan aldığımız kelimelerle konuştuk. Şimdi biz hayatımızı değiştirdiğimiz için, hayatımızı İslâmî olmayan bir meşreb (yaşam tarzı) üzere devam ettirdiğimiz için bu (uyduruk) kelimeler var.”

“Türkiye’de yaşayan insanlar olarak her şeyi sakat biliyoruz. Neden? Şu andaki durumu bilmiyorum. Ancak ben tahsil ederken Türkiye’de mektep çocuklarına iki tarih öğretilirdi. Biri normal tarih dersi diğeri lisede başlayan inkılap tarihi dersi. Eğer tarih dersinde söylenen şeyler inkılâp tarihi dersinde söylenen şeylerden farksız ise bunu o dersin içine sokabilirsiniz. Veyahut sadece inkılâp tarihi okutursunuz böylece bütün tarihte o günlere gelininceye kadar nelerin yaşatıldığını öğretirsiniz. Böyle bir şey yapılmadı. Türk çocukları sanki şizofrenmiş gibi bir tarih anlayışına sahip oldular. Bir de inkılâp tarihi bilinince sahip oldular. Böyle bir şey yaşandı bugün ve hala bunun sarsıntılarını hissediyoruz. İnkılâp tarihinde Türkiye’de Cumhuriyetten sonra itibarlı olan insanların temize çıkmalarına sebep olacak şeyler öğretildi. Ama ‘Tarih’te Fransız çocuklarının mektepte okudukları şeyle öğretildi. Dolayısıyla tarih açısından doğru bir şey bilmemize imkan yok. Bu konuda çok yaygın kanaat cumhuriyetle birlikte misakı milli sınırlarımıza kavuştuğumuzdur. Bu tamamen yalandır. İstiklal Harbi sonunda biz misakı milli sınırlarını feda ederek devlet kurabildik…”

Türk, söylenmesi gerekeni söyleyendir.

Nasıl Hıristiyan ve Yahudiler sinelerinden bilhassa XVII. yüzyıl sonrasında hasıl ettikleri modernlik karşısında çaresiz kalışlarının faturasını yüzyıllar boyunca İslâm’a ödetme yolunu tutmuşlarsa Türkiye’nin sağcıları ve solcuları da cumhuriyetin ilanı üzerinden daha bir yüzyıl geçmeden ufuksuz kalışlarının acısını Türk topraklarından İslâmcılık tezini silmek suretiyle çıkarmak istiyorlar.

Türkiye’deki dahili (içimizdeki) harbin bir kanadında İslam’a olan düşmanlıklarını gizleyen İslam düşmanları, diğer kanadında ise İslam’a olan düşmanlıklarını gizlemeyen İslam düşmanları var.

[ İsmet Özel, Türk, şair, yazar ve düşünür- İstiklal Marşı Derneği’nin kurucusu ve hâlen genel başkanıdır.]

 

Türkiye’deki Yahudiler ve Masonlar-Tüm Linkler;

http://yakintarihimiz.org/turkiyedeki-yahudiler-ve-masonlar-tum-linkler-2.html

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm Linkler

Google Aramaları

  • turk olmayan turkcu yahudiler
  • kurt milli marsinda ircilik ve dinsizlil
  • cemil meriç türkçülük
  • jön türkleri yahudişler destekledi mi
  • turk ve islam dusmani kitaplar
  • türk milliyetçiliğı ve islam
  • Türk milliyetçilgnin yahudi ataları
  • türkçülüğü yahudiler başlattı
  • masonluk ve Türk milliyetçiliği
  • türkçülükten geçinenler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*