Son Haberler
Anasayfa » Mustafa Kemal ve Din » Kemalistlerin Mustafa Kemal’in müslüman olduğunu kanıtlamaları için ellerinde 3-4 şey vardır. Fakat ellerindeki bu kanıtlar “nedense” hep 1925 yılından öncedir.

Kemalistlerin Mustafa Kemal’in müslüman olduğunu kanıtlamaları için ellerinde 3-4 şey vardır. Fakat ellerindeki bu kanıtlar “nedense” hep 1925 yılından öncedir.

Kemalistlerin Mustafa Kemal’in müslüman olduğunu kanıtlamaları için ellerinde 3-4 şey vardır. Fakat ellerindeki bu kanıtlar “nedense” hep 1925 yılından öncedir. Mustafa Kemal, 1925 yılına kadar iktidarı tam olarak eline alamamıştır. 1925’te hilafet kaldırılmış, laiklik getirilmiş, tekkeler kapatılmış, “Cumhuriyet” adı altında tek partili Hitlervari yönetim başlamıştır. “Atamız cumhuriyeti getirdi demokrasiyi getirdi” diyenler atalarıyla ters düşmektedir. Mustafa Kemal’de kendi yönetiminin demokratik olmadığını itiraf etmiştir.

Efendiler, bizim hükûmetimiz demokratik bir hükûmet değildir.(1)

Ben Cumhuriyeti tesis ettim. Fakat bugün idare şekli Cumhuriyet midir, diktatörlük müdür, şahsi hükümet midir belli değil.(2)

Bu yazının konusu bunlar değil. Biz asıl konuya dönelim.
Öncelikle Mustafa Kemal’in Müslüman olduğuna delil olarak gösterilen yazılara bakalım.

Türk Ulusu daha dindar olmalıdır. Yani tüm sadeliği ile dindar olmalıdır. Dinime, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum…(3) Tarih: 29 Ekim 1923
Hangi şey ki akla, mantığa, milletin çıkarlarına uygundur, biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslam’ın menfaatine uygunsa, kimseye sormayın, o şey dinîdir. Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın birleştiği bir din olmasaydı, ekmel olmazdı, ahir din olmazdı.(4) Tarih: 1923

Bizim dinimiz en makul, en tabii dindir ve ancak bundan dolayı son din olmuştur.(5) Tarih: 2 Şubat 1923
Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selameti, sevgisi üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri Allah tarafından insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiştir. Bunun temel esası, hepimizce bilinmektedir ki, Yüce Kuran’daki anlamı açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor.(6) Tarih: 7 Şubat 1923, Meşhur Balıkesir hutbesi

Şimdi asıl olarak paşanın dinle ilgili sözlerine bakalım.

Muhammed’in dinini kabul edenler, kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin, her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdurlar. Bununla beraber, Allah’a kendi milli lisanlarında değil, Allah’ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı.Arapça öğrenmedikçe, Allah’a ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırlar, ne yaptığını bilmeksizin, adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran’ı ezberlemekten beyni sulanmış, hafızlara döndüler.(7)

İnsanlar, “kurtçuklar” gibi sulardan çıktılar en önce… İlk atamız balıktır. İşler daha daha ilerledikçe, o insanlar, primat zümresinden geldiler. Biz maymunlarız; düşüncelerimiz insandır!(8)

Baylar, bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşünüşte olgunlaşması,Hıristiyanlıktan, Müslümanlıktan, Budizmden vazgeçerek yalınlaştırılmış ve herkes için anlaşılacak bir duruma getirilmiş katkısız ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların, şimdiye değin, kavgalar pislikler, kaba istek ve eğilimler arasında bir bataklıkta yaşadıklarını kabul ederek, bütün gövdeleri ve usları ağulayan kötülük etmenlerini ortadan kaldırmaya karar vermesi gibi koşulların gerçekleştirilmesini gerektiren Birleşik Dünya Devleti kurma düşünün, tatlı bir düş olduğunu yadsıyacak değiliz. (9)

Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum.(10)

İnsanlar sürfeler gibi sulardan çıktıkları için önce ilk cedlerimiz balıktır.(11)

10 Temmuz 1923 Ankara istasyonundaki kalem-i mahsus binasında Fırka nizamnamesini müzakereden sonra, Gazi ile yalnız kalarak hasbihallere başlamıştık.”Dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar” dediler. Kendisini hilafet ve saltanat makamına layık gören ve bu hususlarda teşebbüslerde de bulunan, din ve namus lehinde türlü sözler söyleyen ve hatta hutbe okuyan, benim kapalı yerlerde baş açıklığımla latife eden, fes ve kalpak yerine kumaş başlık teklifimi hoş görmeyen Mustafa Kemal Paşa, benim hayretle baktığımı görünce, şu izahatı verdi: “Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkumdurlar! Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Bunun için önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz. Partiyi bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz!”(12)

M. Kemal paşa beyanatıma karşı hiddetle bütün içini ortaya döktü:

Evet Karabekir; Arapoğlunun yavelerini Türkoğullarına öğretmek için Kur’anı Türkçeye tercüme ettireceğim ve böylece de okutacağım. Ta ki budalalık edip aldanmakta devam etmesinler!(13)

Burada -haşa- Arapoğlu dediği Peygamberimiz(s.a.v), yaveleri(uydurmaları) dediğide -haşa- Kur’an-ı Kerim’dir.

Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz.(14)

İsmet Paşa’da inkılapların neden yapıldığını anlatıyor:

Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. Uzun yıllar devlet eğitim sorununa eğilmemiş, kitlesel eğitime önem vermemişti.(uzun süren harblerden dolayı ) ; vermiş olsaydı şüphesiz ki daha yüksek olurdu. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslam dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı. (…) Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. (…) Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.(15)

Tabiat insanları üretti, onları kendisine taptırdı da…>(16)

İnsanlar sularda kaynaşıp çırpınan bir varlıktan bugünkü şekline geldi. İnsanın bugünkü yüksek zeka, kavrayış ve kudreti milyonlarca kuşaktan geçerek hazırlandı.(17)

Sonuç; Neymiş M. Kemal dini övmüş, Peygamberi övmüş vs. Övmüş ama hangi zaman diliminde ve hangi gaye için övmüş? Biraz da bunu düşünün… Muhafazakarlara ihtiyacı olduğu dönemde övmüş… Ipleri eline alınca da sizin gibi ağız dolusu sövmüş. Ihtiyaç halinde söylenen sözler zaruretten dolayıdır ve gerçek düşünceleri yansıtmaz. Ne zaman ipleri ele alır ve kimseye muhtaç olmaz, işte o zamanki söyledikleri “gerçek” düşünceleridir.Hadi bunu geçtik… Madem dini övüyordu, şeriatı övüyordu, hilafeti övüyordu, o halde neden bunların tamamını kaldırdı ..?Adam resmen Nutuk’ta “müslümanlığı bir yana bırakalım” diye yazmış… Son meclis konuşmasında “…gökten indiği sanılan kitapların dogmaları…” diye haykırmış, fakat siz hala adamı müslüman göstermeye çalışıyorsunuz. Bu kadar da olmazki.Neymiş M. Kemal olmasaymış biz olmazmışız! Atanız mı mücadele etti sanıyorsunuz?? Çerkez Ethem yunanlıları doğrarken, Kazım Karabekir paşa Ermenileri keserken, sizin Atanız Ankara’da kadın oynatıyordu. Söyletmeyin adamı… Sonra Çerkez Ethem’i ve Karabekir paşayı hainlikle suçlayanda Atanızdı. Meclis açılırken Hilafet, şeriat ve Saltanatı koruyacağız diye namusu üzerine yemin eden ancak verdiği “namus” sözünde durmayan da Atanızdı. Dolayısıyla şehitlerimizin kanını sattı, ihanet etti. Ne kadar namuslu olduğunu da dünya aleme bir kez daha göstermiş oldu. Avusturya’lılar da birinci dünya harbinde bizimle birlikte yenik düştüler… Onları kim kurtardı cahiller? Onlar yazılarını, başlıklarını, kanunlarını, din anlayışlarını değiştirdiler mi? Neymiş, o olmasaymış namusumuza tecavüz edilirmiş. Bizzat M. Kemal, işgalci Ingilizler hakkında “Ingilizlerden daha iyiliksever bir dost yoktur” diyordu. Hem en büyük namusumuz “DINIMIZDIR”. Atanız dinimizin kanunlarını kaldırmakla en büyük namusumuzu satmış oldu zaten. Sizi yaratanın dininden başka ne namusu arıyorsunuz siz? Biz soğukkanlılığımızı muhafaza ediyoruz ama bununda bir hududu var. Biz “Putkıran” bir Peygamberin ümmetiyiz, kafamızı bozmayın putlarınızı başınızda parçalarız… Adam olun.

Kaynak:
1) Atatürk’ün söylev ve demeçleri, C.1, s.211

(2) Ahmet Cemil Ertunç, Cumhuriyetin Tarihi, s.261

(3) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.3, s.69-70, Ayrıca Bkz: Atatürk ve Din Eğitimi, Ahmet Gürbaş, s.32

(4) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.2, s.127

(5) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.6, s.192

(6) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.2, s.93

(7) Medeni Bilgiler ve Atatürk’ün El Yazıları, Prof.Dr.Afet İnan, 1969 s.364-365

(8) Atatürk, Tarih ve Dil Kurumları, 1954, s.53

(9) Söylev, T. Dil Kurumu Yay, 1987, s.521

(10) Atatürk, Andrew Mango, s.447

(11) Atatürk’ten Düşünceler, Ord.Prof.Dr.Enver Ziya Karal, s.207

(12) Kazım Karabekir, Paşaların kavgası, s.143

(13) Kazım Karabekir, Paşaların kavgası, s.159

(14) http://www.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk_konusma/5d3yy.htm

(15) İsmet İnönü, Hatıralar, C.2, s.223

(16) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.11, s.279

(17) Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s.277-278

Hani günümüzde hep diyorlarya dini siyasete ve ticarete alet ediyorlar diye..işte bunu ilk yapan m.kemal’dır.M.kemal Milli micadele yıllarında dini övdü ? Daha sonra başimiza idareci olunca nihayet yapması gereken ihaneti yaptı ve dine sövdü?  M. kamal ın görevi islamı yıkmatı . Bunu gerceklestirebilmek icin , bir müslüman gibi göründü , kendini belli etmedi. Ordular komutani oldu ve kendine verilen görevini tatbik etti.M. kemal milli mücadele yıllarında, dini övdü, düsmani kovmus gözüktü, ki bu oyundu, daha sonra basimiza idareci olunca nihayet yapmasi gereken ihaneti yapti ve müslümanlari fiilen degil, fikren isgal etti.,Hatta Anayasamiz Kur’an’dir da demistir ancak daha sonra kendisi kaldirmistir. Evvelce hilafet makamini ve saltanati da övmüstür, lakin daha sonra sövmüstür. Müslüman kesimi dini hislerle baglandiklari (kendi rakibi) Padisaha karsi, yanina cekmek icin söylemistir bunlari. Daha sonra ipleri eline alinca dine harp acmistir

M.Kemal Paşa’nın müslüman olmadığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasanin-musluman-olmadigi-bilimsel-olarak-ispatlanmistir.html

Kazım Karabekir’in aktardığı gibi, M.kemal dini kullandı.

http://yakintarihimiz.org/kazim-karabekirin-aktardigi-gibi-m-kemal-dini-kullandi.html

Tarihçi Mehmet Ö. Alkan: Atatürk dini kullandı

http://yakintarihimiz.org/tarihci-mehmet-o-alkan-ataturk-dini-kullandi.html

GAZETECİ YAZAR TAHA AKYOL MUSTAFA KEMAL DİNİ (MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA ÖVDÜ BAŞIMIZA İDARECİ OLUNCA İSLAM’A SÖVDÜ) KULLANDI;

http://yakintarihimiz.org/gazeteci-yazar-taha-akyol-mustafa-kemal-dini-milli-mucadele-yillarinda-ovdu-basimiza-idareci-olunca-islama-sovdu-kullandi.html

Yavuz Bülent Bâkiler;Kemâlizmin millet anlayışında (islam) dininin yeri yoktur; MUSTAFA KEMAL DİNİ KULLANDI;

http://yakintarihimiz.org/kemalizmin-millet-anlayisinda-islam-dininin-yeri-yoktur-mustafa-kemal-dini-kullandi.html

Özgür-Der’Mustafa Karayel; MUSTFA KEMAL DİNİ KULLANDI. MUSTAFA KEMAL’İN PRAGMATİST, TAKİYYECİ ve TASFİYECİ KİŞİLİĞİ.

http://yakintarihimiz.org/ozgur-dermustafa-karayel-mustfa-kemal-dini-kullandi-mustafa-kemalin-pragmatist-takiyyeci-ve-tasfiyeci-kisiligi.html

Prof. Dr. Fikret Başkaya,Mustafa Kamal Milli Mücadele boyunca, (gücü -iktidarı ele geçirene kadar) gerek halkı, pek çok şeyh ,tarikat lideri, din adamını kullanmıştır ;

http://yakintarihimiz.org/prof-dr-fikret-baskayamustafa-kamal-milli-mucadele-boyunca-gucu-iktidari-ele-gecirene-kadar-gerek-halki-pek-cok-seyh-tarikat-lideri-din-adamini-kullanmistir-milli-mucadelede-seyh-ve-din-go.html

SALİH TUNA MUSTFA KEMAL DİNİ KULLANDI;

http://yakintarihimiz.org/salih-tuna-mustfa-kemal-dini-kullandi.html

Mustafa kemal Babadan olma, anadan doğma.Yahudidir? (BELGELER)

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-babadan-olma-anadan-dogma-yahudidir.html

Metin Köse ; Mustafa kemal dini kullandı.

http://yakintarihimiz.org/metin-kose-mustafa-kemal-dini-kullandi.html

Aziz nesin M.kemal dini kullandı .

http://yakintarihimiz.org/aziz-nesin-m-kemal-dini-kullandi.html

Can Dündar, M.kemal’in müslüman olduğunu” anlatan nutuklar türedi.

http://yakintarihimiz.org/m-kemalin-musluman-oldugunu-anlatan-nutuklar-turedi.html

 

 

Google Aramaları

  • ataturkun musluman oldugunun kaniti
  • Atatürk hepimiz maymunlariz yazısı
  • ismet pasa hatıralar c2 s223 sayfa
  • kadir misiroglu mustafa kemal\i neden dindar gösteriyorlar
  • m kemale dindar diyenlere
  • metin köse yeni nesil yeni toplum konusu
  • mustafa kemalim kuran için sözü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*