Son Haberler
Anasayfa » Genel » Lozan Müzâkerelerinde Kıbrıs

Lozan Müzâkerelerinde Kıbrıs

Lozan Müzâkerelerinde KıbrısLozan Müzâkerelerinde Kıbrıs Lozan zabıtlarında, Kıbrıs üzerindeki meşru haklarımızı dile getiren bir takım beyanlar arayanlar boşuna yorulurlar. Zira bu Konferansın uzun müzâkerelerinde Kıbrıs hakkında söylenmiş müdâfaa veya talep mahiye” tinde bir tek kelimeye bile rastlamak mümkün değildir!. {‘*). Kıbrıs adına ancak Lozan Muâhedenâmesinin Kıbrıs’ın kaderini aleyhimize olarak tayin eden maddeleri dola-yısiyle cereyan eden müzâkerelerde görmek mümkündür. Ancak bu vesileyle Türk Murahhas Hey’eti mensupları ve hassaten İsmet Paşa tarafından serdedilen mütâlâalar Kıbrıs’ın istikbalini aleyhimize olarak daha da kötüleştirici bir mâhiyet arzetmektedir ki, bu husus biraz aşağıda incelenmiştir.

Kıbrıs’ın Türkiye hesabına talep edilmesi veya bunda muvaffak olunmadığı takdirde tedbir mâhiyetinde başka taleplerde bulunulması istikametinde meskûtolan Lozan Konferansı zabıtları gibi îsmet Paşa’nın Lozan’ anlatan hâtıraları (1) ve hattâ birçok meşhur ;< Lozan methiyeleri» (2) bile bu mevzuda en küçük bir tafsilât vermemekledirler. Acaba bunun sebebi nedir?Bu suale ne Lozan Murahhassların hatıraları, ve nede Lozan medhiyeleri cevap verememektedirler.Sadece Kıbrıs hakkında bir eserde”Kıbrıs gibi Misak-ı Milli sınırları dışında kalan toprakları için fazla bir şey yapılamazdı”tarzında bir müdaaya raslanmaktadır.

İnönü bunu dahi söyleyememiştir

(1)İnönü hatıratının Ulus Gazetesi’nde 24 Temmuz – 20 EWm 1908 tarihleriarasında yayınlanan «Lozan» kısmında Kıbrıs’a bir kere temas etmiştir. Ancak oda Kıbrıs’ın Lozan’daki durumuna değil, hâlihazırına mütealliktir. (Bkz:a.g.t. 7 Ekim 1968 tarihli Ulus Gazetesi.)
İnönü bu hatıratında iki gün arka arkaya Venizelas’u methüsenâ ettikten sonra«Kıbrıs buhranı Venizelos’tan ders almayanlar yüzünden çıktı» demektedir.Venizelos adının «Girit ihtilâli» nden beri ne denlû menfur bir kelime olduğunu bir tarafa bırakalım da İnönü’nün Kıbrıs buhranı dolayısıyla serdettiği bu mütalâayı ufak bir değiştirme ile kendisine izafe edelim ve henüz siyâsî hayatın en hurda teferruatına kadar müdâhale cevvâliyetini gösterebilecek şekilde hayatta olduğuna nazaran cevabını bekleyelim:

«Kıbrıs buhranı, inönü’nün onu Lozan’da kurtaramaması veya en azından sağlam bir leminaf.a raptedememesinden çıkmıştır.»inönü, Lozan’da neyin ehsmmiyetli ve neyin ehemmiyetsiz olduğunu hesab etmekten oderece âcizdi ki hiçbir bakımdan Kıbrıs’la kı-yas-ı kabil olmayan « Meis Adası» için günlerce mücâdele ettiği ve Tuna Nehri kenarında adı var, kendi yokbir yer o|an « AdakaIe¦ için çırpındığı halde, Kıbrıs’ı talep etmek lüzum ve ihtiyacını hissetmemiştir

(2)Cemil BİLSEL’in birinci cildi 464, ikinci cildi ve 704 büyük sahifetutan (cem’an 1108 sahifelik) meşhur Lozan methiyesinde Kıbrıs’a tahsis ettiği satırlar şu iki cümleden ibarettir: «İngiltere burasının dahi bizimle harbe girdiği gün, yani 1914 İkinci Teşrinin beyinde ilhak elti. Loran’da bu ühak o günden itibaren muteber sayıldı ve tabiiyet ve borç mes’eleleri görüşüldü. Mes’ele daha ziyâde iki heyet arasında hallolundu ve yazı komitesi kararlaşan şekli tesbit eyledi”

Lozan Zafer Mi Hezimet Mi? Cilt 2 – Kadir Mısıroğlu

Google Aramaları

  • kıbrıs ta lozan
  • kıbrıs ve lozan
  • kıbrısın lozan
  • lozan&#39;da kıbrıs&#39;ın durumu
  • lozan\da kıbrıs\ın durumu
  • ulus gazetesinde inönünün lozan hatıraları

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*