Son Haberler
Anasayfa » Atatürk milliyetçi miydi? » M.kemal’in ”Halkçılık” Programı’nın Nedeni? Ulusalcılar Okuyun bakın!

M.kemal’in ”Halkçılık” Programı’nın Nedeni? Ulusalcılar Okuyun bakın!

M.kemal’in ”Halkçılık” Programı’nın Nedeni? Ulusalcılar Okuyun bakın!

“Atatürk  “Halkçılığı”Yoksul halkın desteğini sağlamak, en azından başlangıçta Sovyetler (ruslar-komünizm) Birliği’ne “şirin görünmek” asıl amaçtı. En geniş anlamda “halkçılık”, halk dışındaki bir “seçkinler grubunun” halk adına ve yararına bir şeyler yapmak istemesi olarak tanımlanabilir. Halkçılık halktan yana bir yönetim değil, bütünüyle halktan kopuk ve ona yabancılaşmış baskıcı bir yönetimin uyduruk ideolojisinin bir parçasıydı.Kaynak; Doç. Dr. Fikret Başkaya -Paradigmanın Iflası,

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nden hem parasal, hem askerî destek aldı, buraya Sovyet generalleri geldi, savaş bittikten sonra Sovyetler’den uzaklaştı.Arkasından gelenler, “komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir”  “atasözünü” ülkenin her yanına astılar.Bu gerçekleri benden çok daha iyi ve çok daha derinlemesine bilen tarihçiler bunları anlatsalardı, Kemalist diktatörlüğün üzerine kurulduğu “sahte” kolonlar çökerdi, onun için önce tarihçileri susturup, yalan bir tarih yazdırdılar.Bu yüzden tarihle ilgili gerçeklerin ortaya çıkması bu ülke için çok önemlidir. Ortaya çıkan her gerçek, bizi biraz daha özgürlüğe, eşitliğe ve demokrasiye taşır. (Araştırmacı tarihçi-gazeteci Ahmet altan -Taraf Gazetesi-Dipnot; bu yazı uzunca bir makaleden bir parçadır aslı uzuncadır. ilgili bölümler.)

Atatürk’ün komünizme ve sosyalizme hiç bir zaman hiçbir sempatisi olmadı.

Atatürk niye kurtuluş savaşı sırasında çok din vurgulu konuşmalar yapıyor?Atatürk o dönemde taktik olarak hem komünizm taraftarıyım diyor, hem de Abdülhamit’ten daha İslamcı kavramlarla konuşuyor. Siz, Atatürk’ün Ben de komünizm taraftarıyım” dediğini yazıyorsunuz. Atatürk komünizm taraftarı mı? Taha Akyol: Hayır. Atatürk kesinlikle komünizm taraftarı değil. Ne Kurtuluş Savaşı sırasında ne de sonrasında Atatürk’ün komünizme ve sosyalizme hiç bir zaman hiçbir sempatisi olmadı.yalan mı söylüyor? Taktik yapıyor. Sovyetler Birliği’nden yardım almak için bunu söylüyor. milli mücadelenin gücü artınca, Atatürk komünizmle arasına mesafe koyuyor ve komünistleri tutuklamaya başlıyor. [Taha Akyol, Türk Gazeteci ve yazar. Taraf-2009 ]

Hariciye Vekili Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet, iyi niyet ve dostluk ilişkilerini arttırmak üzere Moskova’ya gitti. Türkiye’yi Batı’ya kaptırmak istemeyen komünist yöneticiler, bir miktar silah, cephane ve mühimmat yardımında bulundular. Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu Vakit Gazetesi
Halbuki biz Mustafa Kemal paşanın ”Komünizm, Türk Dünyası’nın en büyük tehlikesidir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir.” .”(Faruk Şükrü Yersel, Eskişehir Gazetesi, 1926) dediğini duymuştuk. Meğer tehlikeyi memlekete kendisi sokmuş..
Bolşevikliğin  bize yardımı tabii (doğal) ve hoşa gider bir şey .ancak bizi de bolşevik (rusya-komünist ) yapmaya çalışmaları M.kemal paşa ve arkadaşlarının  23 haziran Amasya mukarraratı’nın 3ncü maddesinde ;”bolşevikliğin (komunizmin) memleket için bir mahsuru olmadığı düşünüldü. tabiri beni epey düşündürdü.
Kaynak;  Kazım karabekir istiklal harbimiz. s.74

Solculuğun Kitapları Ortadan Kalksa Yazabilecek Adam Denilen ve Zamanımızdaki Solcular için Otorite Kabul Edilen Doç. Dr.Fikret Başkaya Diyorki;

Milli Mücadele’nin ilk yıllarından, Milli Şef döneminin sonuna kadar, “halkçılık”, yönetici kliğin(hizbin-parti) ideolojik bir zorlamasıydı. Halkçılık halktan yana bir yönetim değil, bütünüyle halktan kopuk ve ona yabancılaşmış baskıcı bir yönetimin uyduruk ideolojisinin bir parçasıydı.Hiçbir halkçı yanı olmayan “halkçılık programı”, bütünüyle taktik amaçlar için uydurulmuştu. Yoksul halkın desteğini sağlamak, en azından başlangıçta Sovyetler (ruslar) Birliği’ne “şirin görünmek” asıl amaçtı. En geniş anlamda “halkçılık”, halk dışındaki bir “seçkinler grubunun” halk adına ve yararına bir şeyler yapmak istemesi olarak tanımlanabilir. Halk kitlelerinin kaderini tayin etmesinin, “kendileri tarafından” değil de, onun yerine geçen bir “seçkinler grubu” tarafından “üstlenilmesi”dir.Milli Mücadele döneminde M. Kemal ve çevresinde “halkçılık” kavramı taktik bir amaçla kullanılıyordu. Bunun böyle olduğunu 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi göstermiştir. Bu kongrede “milli” bir burjuva (kapitalizm) sınıfı yaratmaya dönük kararlar alınmıştır. M. Kemal’in Fırkası da, milletin bütün sınıfların refah ve saadetini temine matuf bir program yerine, kongrede alınan ve emekçi sınıfların ezilmesine yönelik politikanın bir “aracı” haline gelecekti.Buradaki amaç siyasal iktidarı güçlendirmek ve mülk sahibi sınıfların konumlarını sağlamlaştırmaktı. Dolasıyla, yapılan bu düzenlemeler emekçi halk kitleleri yararına hiçbir yenilik getirmiyor, hiçbir yarar sağlamıyordu. Öte yandan, yerel burjuvazinin emperyalist burjuvaziyle ilişkilerini rasyonel temeller üzerine oturtuyordu. Ve “Atatürk inkılapları”, hızlı bir “palazlanma” sürecine sokulan ve Batı karşısında “aşağılık duygusunu” bir türlü üzerinden atamayan yerel asalak burjuvazinin isteklerine cevap verecek düzenlemelerdi.
Kaynak; Doç. Dr. Fikret Başkaya -Paradigmanın Iflası,

Fakat Atatürk için asıl tehlike,artık Ethem’dir.Çerkez Ethem’in Yeşil Ordu’ya (sosyalizm) girişini öğrenince,yakın arkadaşları olan kuruculardan Yeşil Ordu’nun faaliyetine son verilmesini ister.Ama Atatürk bütün kuruculara söz geçiremez.Hatta Maliye ve İçişleri Bakanlıkları yapan güvendiği Hakkı Behiç’in dahi itirazıyla karşılaşır.Bu direniş Nutuk’ta belirtilir; ‘’…Gizli dernek üzerinde incelemelerde bulundum.Bu derneğin zararlı bir biçim ve nitelik aldığı inancına vardım.Hemen kapatılmasını düşündüm.Tanıdığım arkadaşları aydınlattım.Görüşümü söyledim,gereğini yaptılar.Ama Genel Sekreter olan Hakkı Behiç Bey,derneğin kapatılmasıyla ilgili önerimin kabul edilemeyeceğini ve uygulanamayacağını söyledi.Ben:’’Kapattırırım’’ dedim.Bunun da olamayacağını,çünkü derneğin düşünülenden daha büyük ve daha güçlü olduğunu ve bu derneği kuranların sonuna kadar amaçlarından ayrılmayacakları üzerine birbirlerine söz vermiş olduklarını özel bir durum takınarak söyledi’’(1)

Atatürk,bu direnişi yenebilmek için <toplumsal,devrimciler>biçimide Meclis’te gruplaşmalarını onaylamış ve Halk Zümresi Programına benzer biçimde bir Halkçılık programı’nı Meclis’e sunarak toplumsal devrimcileri kendi etrafında toplamaya çalışmıştır.İstiklal Mahkemesi tutanaklarına göre Atatürk,kendisini görmeye gelen Yunus Nadi ve Nazım ile komünizm-bolşevizm konusunda söyleşide bulunmuş ve onlara: ‘’Biz bunlardan hiçbiri olamayız.Ancak bir halk örgütü yapmalıyız ki,halk yararlansın’’ demiş ve önceden hazırladığı Halkçılık Programını onlara göstermiştir(2) <Halkı emperyalizm ve kapitalizmin baskı ve zulmünden kurtararak yönetim ve egemenliğin gerçek sahibi kılmayı>amaç edinen ve Ordu’ya <emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırılarına karşı savunma ve dış düşmanlarla iş birliği yapıp milleti bozmaya ve aldatmaya çalışan iç düşmanları ortadan kaldırma> görevi yükleyen Halkçılık Programı,M.Kemalin imzasıyla bir Hükümet Bildirisi olarak Meclise 13 Eylül 1920’de Yeşil ordu kurucularını ve Halk Zümrecilerini kontrol altına alma düşüncesini de taşıyarak sunulacaktır.

Gerçekten Halkçılık Bildirisinden sonra Yeşil ordu kurucularının çoğu gizli faaliyetten vazgeçerek ve Halk Zümresi de dağılacaktır.Atatürk,bu durumu,Ali Fuat Paşa’nın 14 Eylül tarihli şifresine verdiği cevapta bildirir; <Meclise’te sonradan meydana çıkan Halk Zümresi,bizim tanıdığımız arkadaşlardır.Bunlar memlekette bir toplumsal devrimin kısmen olsun gerekli bulunduğuna inananlardır.Bu girişimin tehlikelerini kavrayamamaktadırlarlar.Hükümetten ayrı bir grup yapmaktan vazgeçirmek istedik,mümkün olmadı.Fakat şimdi Halkçılık Programı altında Hükümetçe bir program kabul ettik.Halk zümresi kendiliğinden dağılmış gibidir.(3) Bununla birlikte,birbirine iç içe geçmiş durumda bulunan gizli Komünist Partisi ile Yeşilordu’nun Ankara ve Eskişehir il örgütleri faaliyetlerini sürdürürler.

Ethem,Yeni Dünya gazetesiyle propagandasını Ordu içinde ve dışında yürütmeye devam eder.Batı Cephesi Komutanı,14 Eylül’de Esişehir’den Ethemci Hacı Şükrü’nün ve Yeni Dünya’nın faaliyetlerini Atatürk’e yakınarak bildirir. <Komünizm akımının resmi olmayan bir biçimde memlekette yayılmasının arzu buyrulduğunu Meclis Üyesi Hacı Şükrü Bey belirtmektedir.Hatta burada Yeni Dünya adında bir Bolşevik gazetesi de çıkıyor.Bu gazetede Büyük Millet Meclisi’nin politikasına açıkça çatmalar görülüyor.(4)

Kaynaklar: (1) – Atatürkün Söylev ve Demeçleri (2) – Feridun Kandemir – Atatürk’ün Kurduğu Türkiye Komünist Partisi (3) – Ali Fuat Cebesoy – Milli Mücadele Hatıraları (4) – Ali Fuat Cebesoy – Milli Mücadele Hatıralar
Rusların asıl amacı türkiye’ye yardım bahanesiyle,İstanbul’u almak istemesidir.
Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;
Boğazlara kadar inen Ruslara İstanbulu kaptırmamak için Somanlı Rus ilişkileri yok edilip T.C. devleti kurulmalıydı.Rusların sıcak sulara inmesini engellemek için yine T.C. kurulmalıydı,Karstan Hataya kadar olan bölge Ruslardan korunmalıydı.

İngiliz Valisi M.kemal ;;M.kemal Anadolu’dan sorumlu (yahudi) mason (merkezli)bir askerdi .

http://yakintarihimiz.org/ingiliz-valisi-m-kemal.html

Atatürk İnkilapları Batılaşmadır. Kemalistler istediği kadar anti-batıcı görünüp “ulusalcı” bir dil takınsın… Kemalizm, Batılılaşma ”Sömürü, Emperyalizm” tarihinin dışında düşünülemez. İşte, Solcu yanlısı Solcuların Analizi?http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-batilasmadir-kemalistler-istedigi-kadar-anti-batici-gorunup-ulusalci-bir-dil-takinsin-kemalizm-batililasma-somuru-emperyalizm-tarihinin-disinda-dusu.html
Mustafa Kemal Türk sosyalizminin Köküne kibrit suyu dökmüştür.http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-sosyalizminin-kokune-kibrit-suyu-dokmustur.htmlM. Kemal; Amerikaya övgü konuşması. Ulusalcılar görün bakın!!!Milli mücadele’yi başlattım dediği yerde amerikalılarla anlaşan M.kemal?http://yakintarihimiz.org/m-kemal-amerikaya-ovgu-konusmasi-ulusalcilar-gorun-bakin.htmlM.kemal’in ”Halkçılık” Programı’nın Nedeni? Ulusalcılar Okuyun bakın!http://yakintarihimiz.org/m-kemalin-halkcilik-programinin-nedeni-ulusalcilar-okuyun-bakin.htmlAtatürk Amerikancıdır; Mustafa Kemal Musul’u ingilizlere (ve amerika) peskes cekmistir.http://yakintarihimiz.org/ataturk-amerikancidir1925-yilinda-birlesmis-milletler-turkiye-musul-uzerindeki-hukuki-haklarindan-vazgecmedikce-musulun-bir-baska-devlete-verilmesi-imkansizdir-demesine-rag.html

Eğitim (milli eğitim) müfredatımızı bile ABD hazırlıyor. (Fulbright Eğitim Komisyonu) Daha acısını söyleyeyim; Atatürkçü ve halkçı hükümetlerin hiçbirisi, bu anlaşmayı ortadan kaldırmayı düşünmedi.Bu tür bir uygulamayı, ancak sömürge ülkelerinde görebilirsiniz.

http://yakintarihimiz.org/egitim-milli-egitim-mufredatimizi-bile-abd-hazirliyor-fulbright-egitim-komisyonu-daha-acisini-soyleyeyim-ataturkcu-ve-halkci-hukumetlerin-hicbirisi-bu-anlasmayi-ortadan-kaldirmayi-dusunmedi-bu.html

Google Aramaları

  • atatürkün kapattırdığı sosyalist komünist dernekler
  • bolsevik halkciligi
  • halkcilik ve komunizm
  • kemal ataturkun halkciligi
  • kominizmin basi goruldugu yerde ezilmelidir nutuk
  • komünizmin basi goruldugu yerde ezilmelidir nutuk

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*