Son Haberler
Anasayfa » Genel » Yeni Bir Din.. !!!

Yeni Bir Din.. !!!

Yeni Bir Din.. !!!Yine bir havadis: Mustafa Kemal yeni bir iş yapıyormuş. Müslümanlığı kaldıracakmış. Bunun için Çankaya’da bir mabet yapacakmış, yerini de Evkafasatın aldırmış. Bu çok mühim. Soruşturdum. Doğru. Bunu Falih Rıfkılar ve Yakup Kadrilerle filân konuşuyordum. Bu esnalarda Mustafa Kemal’de müthiş bir azametvar. Kendisini Allah gibi bir şey sandığı sözlerinden, hareketlerinden hissediliyor. Meselâ, gazeteci Atatürk«Vecizeler» adı altında sözlerini neşrettiriyor. Bu sözlerini dikkatle tetkik ettim. Adetâ … ağzı. Görülüyorki, bu sözlere o tarzı vermeğe gayret etmiş… Demek bunlar Yeni … âyetleri. Fakat içinde hikmetten bir şey yok. Malûm, basit, bazı kelâm-ı kibar.Hem de öyle tenkidli ki çoğundan manâ çıkmıyor. Demek âyetlerini yazmak için yeni ilâh çok yakınmış… Sonra kendileri de baktılar ki rezalet… Herkes alay ediyor, vecizelerden vazgeçtiler.Mabedin aslım öğrendik. Çankaya’da bir Ermemden metruk araziyi intihab etmiş alel usul müzayedeye koymuşlar. Buna herkes iştirak etmiş. Çorum meb’usu Münir’in akrabasından bir genç çocuk da iştirak etmiş. Çocuk bizzat anlattı. Bozok Salih kendisini tehdid edip, işten çektirmiş ve Salih dört bin liraya orasını kapatmış.

Sonra başka birinden öğrendim. Bu fiyata aldığı bu araziyi, Evkafa seksen bin liraya satmış. Oh… Bir taşla iki kuş. Zaten yaran için bu arazi işide bir vakitler kazançlı bir ticaret yolu idi. Bir arsa alıyor, onu sefaretlere,Hükümete dehşetli fiyatlarla satıyorlardı.Bu da Evkafa satılmış.Oraya mabet yapılacağı içinmiş. Evkafa «Cami yapacağız»demişler… bilmem nedense bu mabet yapılmadı. Yeni dinden de vaz geçildi. Yeniişittim. Mustafa Kemal birine söylemiş, «Bana dinde İslâhat yapacak diyorlar.Benim esasen dine itikadım yoktur… » Ne ise bu iş henüz muallâkta. Bu adama her yıl biriki inkılâp lâzımdır, iş bulamayınca, belki bir gün bu işi yapar,Bakarsınız kafayı tutar, aklına eser yeni din birden patlak verir… Ben bunu o vakit işitince Türk Tarihi’nin Hindistan bahsini tab etmekte idim. Meşhur Ekber Han da böyle bir şey yapmıştı.

Bu vesile ile bunun önüne geçmek için iyice düşünüp bu yeni din saçması aleyhine satırlar ilâve etmiştim. O bahiste okunsun.İhtimal bu tenkid önüne geçti.Mustafa Kemal’in bir merakı daha var: Bakıyorum bunu büyük bir dikkatle takip ediyor. Mutlaka gazetelerde hergün kendisinden bahsedilmeli. Bir aralık gazetelerde makaleler yazdırarak kendisini meth ettirdi. Bir aralık nutuklarıyla sütunları doldurttu. Bir aralık vecizelerini neşretti, bir aralık koca nutukla matbuatı işgal ettirdi. Her yıldönümünde askerî zaferlerini yazdırdı. Şimdi de Mahmud Siirt’e seyahatinde ve gazetecilerle olan muhaberelerini «Tarihe Büyük hizmet Eden Vesikalar» unvanı altında neşrettiriyor. Zaten bu gazetenin başmakaleleri Mustafa Kemal’in Mahmut’a bizzat yazdırdığı makalelerdir. Halbuk ibunlar hemen kamilen Mustafa Kemal’in şahsı, işlerini medihten ibarettir. Tarihe yarıyacak bir yeri yok.

Bu cümleden olarak da, evvelce bir aralık «Hatırat» diye bir şeyler neşretmeğe başlamıştı. Bunlar Alman generali Lüdendrof kendisine Suriye’de rüşvet(*) Soytarı anlamında bir kelime metinden çıkartıldı.para vermiş, kabul etmemiş gibi şeylerdi.Bir iki neşretti. Alman ve italyan matbuatı cevap verip Gazimizi (………) ettiler. Bunun üzerine derhal hatırat neşrinden vazgeçtiydi. Hem de göz önünde, hergün (………) içinde olan birinin bu dâvada bulunması pek aykırı idi. Artık kendisine Paşa filân denemiyor, bu unvana tenezzül etmiyor. Sade Gazi hazretleri veya Mustafa Kemal hazretleri olmuştur.Fransa’da Cumhurreisi her Fransız gibi dömerg «Efendi»dir. Bizimki cumhurrei-si ama, padişah cinsinden! Onlar gibi ad kullanıyor. Yine onlar gibi kendisine mahsus bir bayrak da yaptı. Hangi binaya veya gemiye girse oraya çekiyorlar.Padişahlardan farkı ne?Bunları yazdı yazdı, bu adamda artık sermaye kalmadı. Yaptıklarım şimdi ,.bir düziye tekrar ediyor. Temcit pilâvı gibi oldu. Kabak tadı verdi. Artık kendisini medihte iflâs haline gelmiştir.Gazetelerin muharrirlerin sade bir şeyi var: Mustafa Kemal. Millet, Türkiye,Cihan, hep, o.. Gazeteler hep onun methinden ibaret.Matbuatımızın bu rezaletleri, bu millete büyük bir kara lekedir. Bu matbuatı yüzlerce yaprak okuyunuz. Sade bir şey bulursunuz: Mustafa Kemal. Derler ki,(……) kırk türküsü varmış, Hepsi de ahlak üzerine imiş. Tamam işte bu.Matbuat . •diye bir lahana yapraklan, bu paçavralar olmasaydı daha iyi idi; böylesinin olmaması, olmasından hayırlıdır. Abdülhamid’e dahi bu kadarı yapılmamıştı. Fakatk eder etmeğe lüzum yok. Çünkü bu matbuat milletin değil, sırf kendi şahsınındır.Millî umumî matbuat vefat etmiştir.iş bununla da kalmadı. Bütün mektep kitaplarına şunları yazdırdı: «Gazi’yi severiz, milleti kurtardı. Bizi Arap harflerinden kurtardı. O Türk millî kahramını-dır, ilh….» ilk mekteplerden Darülfünuna kadar, kitapların malumatı bu. Tarih kitaplarında da hep bunlar. Bu kitaplarda Türk tarihini kendinden başlattı. Böyle(………) ve (………) görülmemiştir. Mekteplerden din tedrisatmı da tamamen kaldırdı. Çocuklar hiç bir bağsız kaldılar. Bakalım ne şekil mahlûk olacaklar.Şimdiden ve kat’iyetle derim ki, bunun sonu içtimaî ve siyasî felâkettir.

Rıza Nur – Hayat ve Hatıratım Cilt 3

Google Aramaları

  • vecizelerden vaz gectiler
  • yeni bir din
  • atatürkün gazetelere yazdirdiği dini vecizeler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*